Sobota, 19. Avgust 2017

Fast Font

Aktualno

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta 22. 6. 2017 organizirala strokovni posvet z naslovom Rodnost v Sloveniji. Namen strokovnega posveta je bil predstaviti demografsko sliko Slovenije, možne scenarije demografskega razvoja Slovenije, skozi različne perspektive spregovoriti o dejavnikih, ki vplivajo na rodnost ter nenazadnje podati tudi morebitne predloge ter priporočila za sprejetje ukrepov, ki bi spodbudno vplivali na odločanje za otroke. Strokovni posvet je potekal pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, otvorila pa ga je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po uvodnem nagovoru direktorice Inštituta [ ... ]

IRSSV v letu 2017 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v projektu Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti, specifični cilj 9.1.1: Vzpostavitev celostnega sistema socialne aktivacije). Znotraj projekta IRSSV opravlja predvsem naloge strokovne podpore, kot so: priprava strokovnih podlag in navodil za delo koordinatorjev socialne aktivacije na regijskem nivoju (priprava informativnih [ ... ]

Zagovorništvo otrok pri nas poteka v okviru projekta »Zagovornik – glas otroka« in se pod okriljem Varuha RS za človekove pravice izvaja že deseto leto. Projekt predstavlja enega izmed načinov pomoči in opore, namenjene otrokom, da se v postopkih, ki jih zadevajo, okrepi njihov položaj. Zagotavlja uresničevanje njihove pravice, da za pomoč zaprosijo zaupno osebo po svoji izbiri, ki naj bi jim pomagala izraziti mnenje. Ker pa zagovorništvo ni sistemsko urejeno, kar lahko vpliva na uspešnost in učinkovitost izvajanja procesov zagovorništva, se v nalogi Evalvacija projekta »Zagovornik – glas otroka« lotimo ugotavljanja povezave med pomenom pravno-formalne ureditve zagovorništva in doseganja ciljev ter namenov zagovorništva. Rezultate [ ... ]

Izdali smo monografijo z naslovom POLOŽAJ OTROK V SLOVENIJI DANES: situacijska analiza. Monografija je nastala na podlagi analize življenjskih pogojev otrok, ki smo jo v letu 2016 po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedli na Inštitutu RS za socialno varstvo. Izsledki te študije so, s pomočjo Slovenske fundacije za UNICEF, pravkar izšli tudi v knjižni in elektronski obliki. Monografija obravnava položaj otrok z različnih vidikov in v različnih kontekstih, osredotoči pa se na obdobje med letoma 2005 in 2015. To obdobje so namreč v Sloveniji zaznamovale velike spremembe na gospodarskem in socialnem področju, ki so neposredno in posredno – preko življenjskih razmer staršev – vplivale na življenje otrok. Analiza [ ... ]

Krizni centri za mlade so namenjeni otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. Vanje se po pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma, upor staršem zaradi različnih razlogov, zavrnitev s strani staršev, čustvena prizadetost, adolescentna kriza, problemi v povezavi s šolo ipd. Zaradi različne dinamike ustanavljanja KCM v Sloveniji (prvi KCM je bil ustanovljen leta 1995, drugi val ustanavljanja KCM je sledil uveljavitvi Zakona o preprečevanju nasilja v družini), je koncept dela KCM različen. Kljub premalo določenemu konceptu dela KCM v predpisih in številnimi [ ... ]

Ostale novice

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci