Nedelja, 22. Oktober 2017

Fast Font

Aktualno

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.   V nadaljevanju predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev letošnje, desete analize po vrsti:   pomoč na domu je bila v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2016 pravno-formalno zagotovljena v 211 od 212 občin; skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 79 različnih izvajalcev, po desetih letih zbiranja podatkov prvič beležimo večje [ ... ]

Ministrstvo za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta 22. 6. 2017 organizirala strokovni posvet z naslovom Rodnost v Sloveniji. Namen strokovnega posveta je bil predstaviti demografsko sliko Slovenije, možne scenarije demografskega razvoja Slovenije, skozi različne perspektive spregovoriti o dejavnikih, ki vplivajo na rodnost ter nenazadnje podati tudi morebitne predloge ter priporočila za sprejetje ukrepov, ki bi spodbudno vplivali na odločanje za otroke. Strokovni posvet je potekal pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja, otvorila pa ga je dr. Anja Kopač Mrak, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Po uvodnem nagovoru direktorice Inštituta [ ... ]

IRSSV v letu 2017 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v projektu Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti, specifični cilj 9.1.1: Vzpostavitev celostnega sistema socialne aktivacije). Znotraj projekta IRSSV opravlja predvsem naloge strokovne podpore, kot so: priprava strokovnih podlag in navodil za delo koordinatorjev socialne aktivacije na regijskem nivoju (priprava informativnih [ ... ]

Zagovorništvo otrok pri nas poteka v okviru projekta »Zagovornik – glas otroka« in se pod okriljem Varuha RS za človekove pravice izvaja že deseto leto. Projekt predstavlja enega izmed načinov pomoči in opore, namenjene otrokom, da se v postopkih, ki jih zadevajo, okrepi njihov položaj. Zagotavlja uresničevanje njihove pravice, da za pomoč zaprosijo zaupno osebo po svoji izbiri, ki naj bi jim pomagala izraziti mnenje. Ker pa zagovorništvo ni sistemsko urejeno, kar lahko vpliva na uspešnost in učinkovitost izvajanja procesov zagovorništva, se v nalogi Evalvacija projekta »Zagovornik – glas otroka« lotimo ugotavljanja povezave med pomenom pravno-formalne ureditve zagovorništva in doseganja ciljev ter namenov zagovorništva. Rezultate [ ... ]

Izdali smo monografijo z naslovom POLOŽAJ OTROK V SLOVENIJI DANES: situacijska analiza. Monografija je nastala na podlagi analize življenjskih pogojev otrok, ki smo jo v letu 2016 po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedli na Inštitutu RS za socialno varstvo. Izsledki te študije so, s pomočjo Slovenske fundacije za UNICEF, pravkar izšli tudi v knjižni in elektronski obliki. Monografija obravnava položaj otrok z različnih vidikov in v različnih kontekstih, osredotoči pa se na obdobje med letoma 2005 in 2015. To obdobje so namreč v Sloveniji zaznamovale velike spremembe na gospodarskem in socialnem področju, ki so neposredno in posredno – preko življenjskih razmer staršev – vplivale na življenje otrok. Analiza [ ... ]

Ostale novice

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci