Nedelja, 28. Maj 2017

Fast Font

Aktualno

Izdali smo monografijo z naslovom POLOŽAJ OTROK V SLOVENIJI DANES: situacijska analiza. Monografija je nastala na podlagi analize življenjskih pogojev otrok, ki smo jo v letu 2016 po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti izvedli na Inštitutu RS za socialno varstvo. Izsledki te študije so, s pomočjo Slovenske fundacije za UNICEF, pravkar izšli tudi v knjižni in elektronski obliki. Monografija obravnava položaj otrok z različnih vidikov in v različnih kontekstih, osredotoči pa se na obdobje med letoma 2005 in 2015. To obdobje so namreč v Sloveniji zaznamovale velike spremembe na gospodarskem in socialnem področju, ki so neposredno in posredno – preko življenjskih razmer staršev – vplivale na življenje otrok. Analiza [ ... ]

Krizni centri za mlade so namenjeni otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. Vanje se po pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma, upor staršem zaradi različnih razlogov, zavrnitev s strani staršev, čustvena prizadetost, adolescentna kriza, problemi v povezavi s šolo ipd. Zaradi različne dinamike ustanavljanja KCM v Sloveniji (prvi KCM je bil ustanovljen leta 1995, drugi val ustanavljanja KCM je sledil uveljavitvi Zakona o preprečevanju nasilja v družini), je koncept dela KCM različen. Kljub premalo določenemu konceptu dela KCM v predpisih in številnimi [ ... ]

Na posvetu o razvoju dolgotrajne oskrbe v skupnosti, ki je potekalo 11. aprila v Celju in ki ga je organiziralo Ministrstvo za zdravje, smo izvajalcem storitev predstavili organizacijo in izzive dolgotrajne oskrbe v skupnosti. Pri tem smo se oprli na poročila o izvajanju pomoči na domu v skupnosti, ki jih vsakoletno pripravljamo na inštitutu, ter na poročilo o storitvah, opravljenih na podlagi dovoljenja za delo, ki smo ga za MDDSZ pripravili v letu 2013.  Na posvetu so bile predstavljene dobre prakse izvajalcev ter ter izhodišča za pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi. Več informacij o posvetu ter predstavitve najdete na spletni strani MZ.

Konec leta 2016 smo zaključili študijo Aktivno državljanstvo mladostnikov. Ta v veliki meri temelji na kvalitativni analizi 225 pisem, ki so jih poslancem napisali otroci zadnje triade slovenskih osnovnih šol. Študija zato omogoča redek vpogled v razumevanje in interpretacije sveta kot ga danes vidijo mladostniki.   O študiji smo objavili prispevek Politična participacija mladostnikov v Sloveniji za spletno stran Arhiva družboslovnih podatkov.  

Kaj vpisujemo pod OPROSTITEV_INVALIDNOST in KAJ POD OPROSTITEV_UREDBA? Prakse pri določanju oprostitev za osebe, ki imajo status invalidnosti po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP), so med izvajalci različne. Nekateri izvajalci glede na 100. člen ZSV osebam s statusom po tem zakonu avtomatično priznajo v celoti brezplačno storitev, drugi pa se ravnajo po Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev, ki predvideva, da je upravičenec do storitve pomoči na domu, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, dolžan del dodatka prispevati za plačilo storitve in se oprostitev določa na podlagi njegovega premoženja. Če glede na 100. člen ZSV avtomatično financirate storitev v celoti, prosimo zneske zabeležite [ ... ]

Ostale novice

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci