Četrtek, 22. Marec 2018

Fast Font

Aktualno

Inštitut RS za socialno varstvo je v obdobju od septembra 2016 do junija 2017 skupaj s člani širše delovne skupine izvajal projekt Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil prijavljen v okviru prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine ter prednostne naložbe Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena. Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si). Projekt je odgovor na izzive sedanjih sistemov dolgotrajne oskrbe, kjer je uporabnik obravnavan neenotno [ ... ]

Objavljamo drugo analizo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), ki se nanaša na leto 2016. Prvo poročilo, objavljeno v lanskem letu, se je nanašalo na stanje v letu 2015. Namen vsakoletne analize na tem področju je zbrati podatke o storitvah vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja ter primerjavo med leti. Dolgoročni cilj tovrstnega monitoringa je, da na podlagi agregiranih letnih poročil pripravimo izhodišča za sistematično spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v prihodnje, širše pa bo treba vzpostaviti poenoten in informatiziran način zbiranja [ ... ]

Letno poročilo o izvajanju Resolucije je četrto po vrsti, povzema pa stanje v obdobju 2016 - 2017. Redno letno poročilo je oblikovano v skladu s protokolom (predvideno strukturo in vsebino) letnega poročila, ki smo ga pripravili v letu 2013. Kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov. V zadnjem delu letnega poročila prikazujemo informacije o izvajanju nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov. Realizacija ciljev Resolucije:

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2016. Namen vsakoletnega monitoringa, ki osebno asistenco popiše na celovit in podroben način, in sicer na nacionalni ravni, je pridobiti informacije o tem, kako je v Sloveniji osebna asistenca organizirana, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, kdo so njeni izvajalci, kdo uporabniki ter kdo jo financira. Pri tem smo do sedaj posebno pozornost namenili tudi podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede na sprejete zakonske okvirje. Drugi namen naloge je vzpostaviti izhodišča za redno letno spremljanje programov osebne [ ... ]

Objavljamo poročilo Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi. Namen poročila je odgovoriti na vprašanje, katere (tuje) primere dobrih praks naj država spodbuja, promovira in oblikuje, da bi se posameznice in posamezniki lažje odločali za otroke in za večje število otrok. Uporabljeni so podatki mednarodne raziskave Generations & Gender Programme (GGP). GGP je ena izmed najpomembnejših raziskav, ki velik poudarek namenja tudi rodnostnim nameram. Slovenija sicer v raziskavi (še) ne sodeluje, bila pa je del pilotskega testiranja vprašalnika leta 2011.

Ostale novice

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci