Sreda, 20. September 2017

Fast Font

Znanstvene in strokovne objave

Leto 2012

Končna poročila o rezultatih raziskav

 • BOŠKIĆ, Ružica, NARAT, Tamara, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Posodabljanje informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • BOŠKIĆ, Ružica, NARAT, Tamara, RAKAR, Tatjana, LEBAR, Lea, KOBAL TOMC, Barbara. Življenski poteki oseb, ki so bile prikrajšane za normalno družinsko življenje: pridobitev vpogleda v življenske poteke oseb, ki so bile prikrajšane za normalno družinsko življenje - osebe, ki so odraščale v vzgojnih oziroma vzgojno-izobraževalnih zavodih: pridobitev vpogleda v življenske poteke oseb, ki so bile prikrajšane za normalno družinsko življenje - osebe, ki so odraščale v rejništvu: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Priprava strokovnih podlag za novo resolucijo o družinski politiki: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, IMPERL, Franc, ŠTRAKL, Jana, MARČIČ, Renata. Uvajanje modela E-Qalin(R)D na centre za socialno delo: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • DREMELJ, Polona, SMOLEJ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Pregled izvajanja določil Konvencije o pravicah invalidov: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • MARČIČ, Renata, SMOLEJ, Simona, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013: poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013 v letu 2011. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • MARČIČ, Renata, SMOLEJ, Simona, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: analiza finančne (ne)odvisnosti nevladnih organizacij in drugih izvajalcev socialnovarstvenih programov od proračunskih sredstev: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • NAGODE, Mateja, BOŠKIĆ, Ružica, ČERNIČ MALI, Barbara, SENDI, Richard, BOLJKA, Urban. Transnational review of innovative practices of housing and care solutions for elderly and vulnerable people in Central European cities: final report. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • NAGODE, Mateja, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ, Simona. Izvajanje pomoči na domu: analiza stanja v letu 2011: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • NARAT, Tamara, BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • NARAT, Tamara, BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • NARAT, Tamara, LEBAR, Lea, NAGODE, Mateja, BOŠKIĆ, Ružica, DREMELJ, Polona. Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami 2012: [končno poročilo]. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • SMOLEJ, Simona, MARČIČ, Renata, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: poročilo o izvajanju programov v letu 2011: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • ŽIBERNA, Vid, DREMELJ, Polona, RIHTER, Liljana, KOVAČ, Nadja. Posodobitev kriterijev, postopkov ter merskih inštrumentov, ki se dosegajo in uporabljajo za namen Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, MARČIČ, Renata, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravijo izvajalci socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Posodobitev kriterijev, postopkov ter merskih inštrumentov, ki se dosegajo in uporabljajo za namen Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov s področja duševnega zdravja in področja materinskih domov in zavetišč za ženske. V Ljubljani: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 Elaborat, predštudija, študija

 • BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, URŠIČ, Cveto, TABAJ, Aleksandra. Promoting employers´ social services in social dialogue: project PESSIS: country report - Slovenia. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, URŠIČ, Cveto, TABAJ, Aleksandra. Promoviranje interesov ponudnikov socialnih storitev v socialnem dialogu: projekt PESSIS: poročilo za Slovenijo. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • BOŠKIĆ, Ružica, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: poročilo o opravljenih aktivnostih. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. BOŠKIĆ, Ružica. Support for implementation of intersectional approach in antidiscrimination programs for Roma, Elderly and Migrants - SIAPREM: evaluation report. Ljubljana: [s. n.], 2012.

 • DREMELJ, Polona, SMOLEJ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara. Izvajanje 9. člena Konvencije o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji: (poročilo v okviru naloge "Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve"). V Ljubljani: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. KOBAL TOMC, Barbara, DREMELJ, Polona, SMOLEJ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ, Simona. Enake možnosti za zaposlovanje invalidov: (poročilo v okviru naloge "Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, druino in socialne zadeve"). V Ljubljani: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2012.

 • ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov: poročilo o opravljenih aktivnostih v letu 2011. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.

 • ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: poročilo o zunanji evalvaciji programov medgeneracijskih središč in drugih socialnih programov za kakovostno življenje starejše populacije. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2012. ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: poročilo o zunanji evalvaciji programov za kratkotrajno dnevno ali celodnevno obravnavo in oskrbo otrok in mladoletnikov. Ljubljana: Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo: Fakulteta za socialno delo, 2012.

 • ŽIBERNA, Vid. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov: poročilo o opravljenih aktivnostih v letu 2012. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012.

 • ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: navodila za vnos podatkov v bazo in dogovorjeno šifriranje postopkov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2012. Izvirni znanstveni članek

 •  BOŠKIĆ, Ružica, RAKAR, Tatjana, KUHAR, Metka, NAGODE, Mateja. Potrebe sodobnih družin in državni vidik družinskih centrov v Sloveniji. Soc. delo, jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 259-270.

 • DREMELJ, Polona. Viri pomoči in opore družinam v okoliščinah pozne moderne. Soc. delo, jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 223-231.

 • KOBAL TOMC, Barbara, NARAT, Tamara, ŽIBERNA, Vid. Družinski centri v Sloveniji: analiza delovanja in predlog koncepta enotnega modela evalviranja. Soc. delo, jul.-avg. 2012, let. 51, št. 4, str. 247-257.

 • NARAT, Tamara, KUHAR, Metka, KOVAČ, Nadja. Razvoj družinskih centrov v Sloveniji: občinski vidik. Soc. delo, jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 271-282, ilustr.

 • RAFAELIČ, Andreja, NAGODE, Mateja. Uvajanje dolgotrajne oskrbe. Čas. krit. znan., 2012, letn. 39, št. 250, str. 47-61.

 • RAKAR, Tatjana, BOŠKIĆ, Ružica, KUHAR, Metka. Družinski centri v različnih sistemih blaginje. Soc. delo, jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 233-245.

 • SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja. Osebna asistenca - možnost za samostojno življenje v domačem okolju. Čas. krit. znan., 2012, letn. 39, št. 250, str. 144-152.

Strokovni članek

 • ŽIBERNA, Vid. Ponaredki, kupljeni na svetovnem spletu 3/50: Ljubljanska krajina (1941-1945). Filat. zb., 2012, št. 22, str. 38-46, ilustr.

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • NAGODE, Mateja. Dvajset let izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč na domu v Sloveniji (1991-2011). V: KUZMANIČ KORVA, Darja (ur.). Čas beži, a pušča sledi: 50 let centrov za socialno delo in 15 let Skupnosti centrov za socialno delo. Ljubljana: Skupnost centrov za socialno delo Slovenije, 2012, str. 230-237, ilustr.

 Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 • NAGODE, Mateja, MARN, Stane, JACOVIĆ, Anita, ZVER, Eva. Uporaba mednarodne definicije dolgotrajne oskrbe na nacionalnem nivoju = Use of the international definition of long-term care at the national level. V: NOČ RAZINGER, Mojca (ur.). Javni sektor med miti in resnico: zbornik povzetkov: book of abstracts. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije: = Statistical Office of the Republic of Slovenia: Statistično društvo Slovenije: = Statistical Society of Slovenia, 2012, str. 52-55.

Magistrsko delo

 • BOŠKIĆ, Ružica. Vloga uporabnikov v zagotavljanju socialnih storitev: magistrsko delo. Ljubljana: [R. Boškić], 2012.

Prispevek na konferenci brez natisa

 • NAGODE, Mateja, MARN, Stane, JACOVIĆ, Anita, ZVER, Eva. Uporaba mednarodne definicije dolgotrajne oskrbe na nacionalnem nivoju = Use of the international definition of long-term care at the national level: [predstavitev na] 22. statistični dnevi "Javni sektor med miti in resnico", Radenci, 12. november 2012. Radenci, 2012.

Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

 • NAGODE, Mateja. Analiza izvajanja pomoči na domu: [referat na konferenci] Pomoč na domu: odziv na demografske spremembe, Ljubljana, Državni svet, 2. feb. 2012. Ljubljana, 2012.

 • NAGODE, Mateja. Evaluating the quality of home care in Slovenia: invited keynote speaker at plenary session at the School for Advanced Studies, Solidarity beyond age, Timisoara, Romania, 20-24 November 2012. Timisoara, 2012.

 • SMOLEJ, Simona. Preliminary impact of the reforms of social benefits for the elderly: invited keynote speaker at plenary session at the School for Advanced Studies, Solidarity beyond age, Timisoara, Romania, 20-24 November 2012. Timisoara, 2012.

 Druga izvedena dela

 • RIHTER, Liljana, ŽIBERNA, Vid. Vloga, pomen in oblikovanje kriterijev evalvacije programov, ki jih izvajajo NVO na področju drog in zasvojenosti: [predavanje na] Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Gospodarska zbornica, Ljubljana, 28. maj 2012. Ljubljana, 2012.

 • ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Upoštevanje uporabniške perspektive pri raziskovalnem delu: [predavanje na posvetu] So programi in storitve socialnega varstva v Sloveniji izraz potreb uporabnikov? Ljubljana, Državni svet, 17. maj 2012. Ljubljana, 2012.

 Predgovor, spremna beseda

 • KUHAR, Metka, KOBAL TOMC, Barbara. Razvoj družinskih centrov v Sloveniji: uvodnik. Soc. delo, jul.-avg. 2012, letn. 51, št. 4, str. 217-221.

 

Leto 2011

Končna poročila o rezultatih raziskav

 • BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona, NARAT, Tamara, MARČIČ, Renata, KOVAČ, Nadja. Zagotavljanje dostopnosti grajenega okolja za invalide: perspektiva odločevalcev. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona, ŽIBERNA, Vid, JAKOB, Polonca, NARAT, Tamara. Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Nacionalnega programa aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti 2010. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • BOŠKIĆ, Ružica, KOVAČ, Nadja, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Posodabljanje informacijskega sistema za spremljanje položaja otrok in mladine v Sloveniji: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, IMPERL, Franc, ŠTRAKL, Jana. Uvajanje modela E - Qalin(R)D na centre za socialno delo: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Firis, 2011.
 • KOBAL TOMC, Barbara, SMOLEJ, Simona, DREMELJ, Polona, MARČIČ, Renata, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za invalide Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • KOVAČ, Nadja, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara, JAVORNIK NOVAK, Lea, FERLAN ISTINIČ, Marjeta, BUŽAN, Valerija, ŠVAB, Vesna, ZALOKAR, Leonida, CENTRIH, Mojca, KLANJŠČEK, Myriam, PAVLIČ, Srečko. Otroci in mladostniki s hudimi motnjami vedenja - analiza stanja. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • KOVAČ, Nadja, NARAT, Tamara. Poročilo o izvajanju in evalvacija "Programa za otroke in mladino 2006 - 2016" v obdobju 2009 - 2010: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Otroška opazovalnica, 2011.
 • MARČIČ, Renata, SMOLEJ, Simona, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Vmesna evalvacija Akcijskega programa za invalide 2007 - 2013: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • NAGODE, Mateja, BUŽAN, Valerija, REBERŠAK, Irena, ČESEN, Mirjana, KOBAL TOMC, Barbara. Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • NAGODE, Mateja, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ, Simona. Izvajanje pomoči na domu: analiza stanja v letu 2010: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011. http://www.irssv.si/publikacije/leto - 2011.
 • NARAT, Tamara, BOŠKIĆ, Ružica, KOBAL TOMC, Barbara. Stalno strokovno svetovanje Direktoratu za družino Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve: poročilo o opravljenih aktivnostih. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • NARAT, Tamara, KUHAR, Metka, KOVAČ, Nadja, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Razvoj družinskih centrov: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • NARAT, Tamara, STROPNIK, Nada, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, BOŠKIĆ, Ružica, KOVAČ, Nadja, KOBAL TOMC, Barbara. Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • SENDI, Richard, BIZJAK, Igor, KERBLER, Boštjan Kefo, TOMINC, Biba, GORŠIČ, Nina, NIKŠIČ, Matej, MUJKIĆ, Sabina, KOBAL TOMC, Barbara, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona, KOVAČ, Nadja, MARČIČ, Renata, NARAT, Tamara. Ukrepi za uresničevanje pravic invalidov do dostopa brez ovir: inventarizacija obstoječih ovir v grajenem okolju in v objektih v javni rabi po Sloveniji: končno poročilo. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS, 2011.
 • SMOLEJ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara, RIHTER, Liljana. Priprava kazalcev za spremljanje izvajanja nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2011 - 2020: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • SMOLEJ, Simona, MARČIČ, Renata, BOLJKA, Urban, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja. Raziskava o pravicah invalidov, ki jih zagotavlja država, in njihovem uresničevanju. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • SMOLEJ, Simona, MARČIČ, Renata, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: poročilo o izvajanju programov v letu 2010: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov: poročilo o opravljenih aktivnostih v letu 2011. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, MARČIČ, Renata, SMOLEJ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravijo izvajalci socialnovarstvenih programov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: poročilo o zunanji evalvaciji specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenim razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: poročilo o zunanji evalvaciji programov za podporno bivanje pri neodvisnem življenju invalidov in mreže drugih specializiranih programov za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov ter osebne asistence invalidov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona, AKERMAN, Beata, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: poročilo o zunanji evalvaciji programov socialne rehabilitacije zasvojenih. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ, Simona, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: poročilo o zunanji evalvaciji programov sprejeMALIšč in zavetišč za brezdomce ter programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce uživalce nedovoljenih drog. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: navodila za vnos podatkov v bazo in dogovorjeno šifriranje postopkov dela. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.

Znanstvena monografija

 • FLAKER, Vito, NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja, UDOVIČ, Nataša. Nastajanje dolgotrajne oskrbe: ljudje in procesi - eksperiment in sistem. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2011.
 • RAKAR, Tatjana, DEŽELAN, Tomaž, VRBICA, Senka, KOLARIČ, Zinka, ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, NAGODE, Mateja. Civil society in Slovenia. 1st printing. Ljubljana: Uradni list RS, 2011.
 • RAKAR, Tatjana, DEŽELAN, Tomaž, VRBICA, Senka, KOLARIČ, Zinka, ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, NAGODE, Mateja. Civilna družba v Sloveniji. 1. natis. Ljubljana: Uradni list RS, 2011.

Izvirni znanstveni članek

 • NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona. Development and challenges of home help in Slovenia. Journal of gerontological social work, 2011, vol. 3, str. 1 - 7.

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • FLAKER, Vito, KRESAL, Barbara, NAGODE, Mateja. Needs and beads: the emerging long - term care system of Slovenia. V: ÖSTERLE, August (ur.). Long - term care in Central and South Eastern Europe. Frankfurt am Main: P. Lang, 2011, str. 189 - 212.

Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci

 • BOLJKA, Urban. Monitoring nacionalnih mladinskih politik = Monitoring of national youth policies. V: HRAST, Anita (ur.), KOJC, Sabina (ur.), FIŠTRAVEC, Andrej (ur.), MULEJ, Matjaž (ur.), NATERER, Andrej (ur.). Mladi v presečišču svetovnih sprememb: zbornik povzetkov prispevkov: conference proceedings abstracts, (Zbirka Družbena odgovornost). Maribor: Inštitut za razvoj družbene odgovornosti (IRDO), 2011, str. 62 - 63.
 • NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja, FLAKER, Vito. Direct payments and personalized care: innovative care research in Slovenia. V: Book of abstracts. Oxford: St Catherine's College, 2011, str. 128.

Strokovna monografija

 • BOLJKA, Urban, DEŽELAN, Tomaž, NARAT, Tamara, FILIPOVIČ HRAST, Maša, MARČIČ, Renata, NOVOSELC, Marjan, MAKSUTI, Alem. Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011.

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • BOLJKA, Urban. Demografske spremembe in generacijsko sodelovanje: matrika ukrepov na področju mladinske politike (Področje 1). V: BOLJKA, Urban, DEŽELAN, Tomaž, NARAT, Tamara, FILIPOVIČ HRAST, Maša, MARČIČ, Renata, NOVOSELC, Marjan, MAKSUTI, Alem. Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011, str. 9 - 24.
 • BOLJKA, Urban. Izobraževanje in usposabljanje: matrika ukrepov na področju mladinske politike (Področje 2). V: BOLJKA, Urban, DEŽELAN, Tomaž, NARAT, Tamara, FILIPOVIČ HRAST, Maša, MARČIČ, Renata, NOVOSELC, Marjan, MAKSUTI, Alem. Matrika ukrepov državnih organov na področju mladinske politike. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino: Inštitut RS za socialno varstvo, 2011, str. 25 - 40.

Doktorska disertacija

 • BOLJKA, Urban. Univerzalni temeljni dohodek meje in možnosti njegove implementacije: doktorska disertacija. Ljubljana: [U. BOLJKA], 2011. http://dk.fdv.uni - lj.si/doktorska_dela/pdfs/dr_BOLJKA - urban.PDF.
 • MARČIČ, Renata. Povezanost med samopodobo, optimizmom in agresivnostjo: doktorsko delo. Ljubljana: [R. Marčič], 2011.

Prispevek na konferenci brez natisa

 • KOBAL GRUM, Darja, KAKIZAWA, Toshibumi, CELESTE, Marie, MARČIČ, Renata, YAMAKI, Masue. Social inclusion of blind preschool children: case studies from the United States, Slovenia, and Japan: [prispevek na Third conference of The International society on early intervention, New York, May 2 - 5,2011]. New York, 2011.
 • NAGODE, Mateja. Spremljanje izvajanja socialnovarstvene storitve pomoč na domu: [predstavitev na] Sosvet za statistiko življenjske ravni in socialne zaščite, 3. seja, Ljubljana, 18. 11. 2011. Ljubljana, 2011.
 • YAMAKI, Masue, MARČIČ, Renata, KAKIZAWA, Toshibumi, KOBAL GRUM, Darja. Play behavior and social interactions of two Japanese girls who are blind: case study: [prispevek na Third conference of The International society on early intervention, New York, May 2 - 5,2011]. New York, 2011.

Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

 • ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, KOVAČ, Nadja. Procedures, organization and standards in the field of foster care: [to refer to] 5. Internationale Netzwerkkonferenz zur Pflegefamilienforschung = 5th International Network Conference on Foster Care Research, Graz, 29. - 21. Sep. 2011. Graz, 2011.
 • KOBAL TOMC, Barbara, KUZMANIČ KORVA, Darja, JAKŠIČ, Branka, ŠTRAKL, Jana. Sinergija delovanja na področju razvoja in izvajanja modela E - Qalin(R) pri centrih za socialno delo: [vabljeno predavanje na] Konferenca E - Qalin(R) ustanov socialnega varstva, Velenje, 8. nov. 2011. Velenje, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid, KOBAL TOMC, Barbara. Sustav evaluacije javnih programa socijalne zaštite u Republici Sloveniji: [predavanje na] Kvaliteta socijalnih usluga - zajednička EU načela i standardi, Zagreb, Europski informacijski centar, 21.12.2011. Zagreb, 2011.

Druga izvedena dela

 • NAGODE, Mateja. Razširjenost in dostopnost socialnovarstvene storitve pomoči družini na domu v Sloveniji: [prispevek na okrogli mizi] Kakovostno staranje, Murska Sobota, Center za socialno delo, 19.4.2011. Murska Sobota, 2011.
 • RAFAELIČ, Andreja, NAGODE, Mateja. Pilotni eksperiment "Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva": [predavanje na mednarodnem študijskem dnevu] Inovacije na področju duševnega zdravja v hladnem ozračju, Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 25.5.2011. Ljubljana, 2011.
 • ŽIBERNA, Vid. Kolektivizem, egalitarizem in socialni mir: [referat na kolokviju] Demokracija v Sloveniji: politična participacija in politična kultura, Bohinj, 9. - 10. jul. 2011. Bohinj, 2011.

Nerazporejeno

 • KOLARIČ, Zinka, KOPAČ, Anja, RAKAR, Tatjana. Welfare states in transition: the development of the welfare system in Slovenia. V: DEHNERT, Stefan (ur.), STAMBOLIEVA, Maria. Welfare states in transition: 20 years after the Yugoslav welfare model. Sofia: Friedrich Ebert Foundation, 2011, str. 288 - 309.

 

Leto 2010

Končna poročila o rezultatih raziskav

 • DEKLEVA, Bojan, FILIPOVIČ HRAST, Maša, NAGODE, Mateja, RAZPOTNIK, Špela, SMOLEJ, Simona. Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji: zaključno poročilo študije. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za družbene vede UL, Pedagoška fakulteta UL, 2010.
 • FLAKER, Vito, NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja, UDOVIČ, Nataša, ZIDAR, Romana. Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva: protislovja uvajanja dolgotrajne oskrbe: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010.
 • KOBAL TOMC, Barbara, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, BOLJKA, Urban. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 - 2010: zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2010.
 • KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, DREMELJ, Polona, RAPE, Tamara, SMOLEJ, Simona, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: zunanje evalvacije C programov s področja duševnega zdravja. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010.
 • KOBAL TOMC, Barbara, ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, RODE, Nino, DREMELJ, Polona, RAPE, Tamara, SMOLEJ, Simona, BOLJKA, Urban, NAGODE, Mateja, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: zunanje evalvacije C programov s področja duševnega zdravja: priloge. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010.
 • KOVAČ, Nadja, RAKAR, Tatjana, BOŠKIĆ, Ružica, NARAT, Tamara. Poročilo o izvajanju in evalvacija "Programa za otroke in mladino 2006 - 2016" v obdobju 2009 - 2010: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Otroška opazovalnica, 2010.
 • NAGODE, Mateja, BANOVEC, Tomaž, MARČIČ, Renata, KOBAL TOMC, Barbara, OGRIN, Alenka, PUKLAVEC, Meta. Analiza obstoječih in razvijajočih se alternativnih oblik storitev za starejše: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010.
 • NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, IMPERL, Franc. Prilagoditev modela E - Qualin(R) za centre za socialno delo: evalvacijsko poročilo. Ljubljana: Inštitut za RS za socialno varstvo, Firis, 2010.
 • NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara, IMPERL, Franc. Prilagoditev modela E - Qalin za centre za socialno delo: končno poročilo o opravljenih nalogah. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvp, Firis, 2010.
 • NARAT, Tamara, RAKAR, Tatjana, KOVAČ, Nadja. Participacija otrok v postopkih odločanja: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010.
 • RAKAR, Tatjana, BOŠKIĆ, Ružica, BOLJKA, Urban, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, RIHTER, Liljana. Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010.
 • RAKAR, Tatjana, BOŠKIĆ, Ružica, BOLJKA, Urban, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, RIHTER, Liljana. Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010.
 • RAKAR, Tatjana, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, ZAVIRŠEK, Darja, BOŠKIĆ, Ružica, BOLJKA, Urban, SMOLEJ, Simona, SOBOČAN, Ana Marija, URH, Špela, DREMELJ, Polona, KOBAL TOMC, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KOVAČ, Nadja. Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva: končno poročilo, priloge. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010.
 • RAKAR, Tatjana, STROPNIK, Nada, BOŠKIĆ, Ružica, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, KOVAČ, Nadja. Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010. http://www.irssv.si/publikacije/leto - 2010.
 • RAKAR, Tatjana, VRBICA, Senka, DEŽELAN, Tomaž, KOLARIČ, Zinka, ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, NAGODE, Mateja, MATOZ, Ana. Civicus civil society index: Slovenia: final report. Ljubljana: Social protectipon institute of the Republic of Slovenia, Legal and information centre for NGos (LIC), 2010.
 • RAKAR, Tatjana, VRBICA, Senka, DEŽELAN, Tomaž, KOLARIČ, Zinka, ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, NAGODE, Mateja, MATOZ, Ana. Raziskava indeks civilne družbe: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Pravno - informacijski center nevladnih organizacij - PIC, 2010.
 • RAKAR, Tatjana, VRBICA, Senka, DEŽELAN, Tomaž, KOLARIČ, Zinka, ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, NAGODE, Mateja, MATOZ, Ana. Akcijski načrt: raziskava indeks civilne družbe. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Pravno - informacijski center nevladnih organizacij - PIC, 2010.
 • RAKAR, Tatjana, VRBICA, Senka, DEŽELAN, Tomaž, KOLARIČ, Zinka, ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, NAGODE, Mateja, MATOZ, Ana. Policy action brief: Civicus civil society brief. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Pravno - informacijski center nevladnih organizacij - PIC, 2010.
 • SMOLEJ, Simona, BUŽAN, Valerija, BOLJKA, Urban, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, KOBAL TOMC, Barbara. Institut zagovornika odraslih oseb z motnjo v duševnem razvoju: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010.
 • SMOLEJ, Simona, LESKOVŠEK, Vesna, BOLJKA, Urban, NARAT, Tamara, KOBAL TOMC, Barbara. Priprava nabora kazalcev za spremljanje revščine in socialne izključenosti: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS, 2010.
 • SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja, JAKOB KREJAN, Polonca. Izvajanje pomoči na domu: analiza stanja v letu 2009: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010.
 • SMOLEJ, Simona, ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, ŽIBERNA, Vid, NAGODE, Mateja. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: poročilo o izvajanju programov v letu 2009: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • ŽIBERNA, Vid, AKERMAN, Beata, BOLJKA, Urban, DREMELJ, Polona, JAKOB KREJAN, Polonca, NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: Zunanje evalvacije C programov s področja materinskih domov in zavetišč za ženske. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010.
 • ŽIBERNA, Vid, JAKOB KREJAN, Polonca, SMOLEJ, Simona, KOBAL TOMC, Barbara. Analiza samoevalvacijskih poročil, ki jih pripravljajo izvajalci socialnovarstvenih programov: vmesno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2010.
 • ŽIBERNA, Vid, RIHTER, Liljana, JAKOB KREJAN, Polonca, AKERMAN, Beata, BOLJKA, Urban, SMOLEJ, Simona, DREMELJ, Polona, NAGODE, Mateja, KOBAL TOMC, Barbara. Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: poročilo o zunanji evalvaciji materinskih domov in zavetišč za žrtve nasilja. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2010.

Izvirni znanstveni članki

 • DOLNIČAR, Vesna, NAGODE, Mateja. Overcoming key constraints on assistive technology uptake in Slovenia. Teorija. praksa, nov. - dec. 2010, let. 47, št. 6, str. 1295 - 1315.
 • KOPAČ, Anja, RAKAR, Tatjana. Redistributivna pravičnost v slovenskem sistemu socialne varnosti: od zaslužnosti k preverjeni potrebi?. Družboslovne razprave, apr. 2010, letn. 26, št. 63, str. 7 - 28.
 • NAGODE, Mateja, DOLNIČAR, Vesna. Assistive technology for older people and its potential for intergenerational cooperation: critical review of the present situation and identification of key constraints for wider uptake. Teorija in  praksa, nov. - dec. 2010, let. 47, št. 6, str. 1278 - 1294.
 • RAKAR, Tatjana, KOLARIČ, Zinka. A szlovén nonprofit szektor sajátos hely(zet)e a posztszocialista országok között. Civ. szle., 2010, evfolyam 7, szam 2, str. 75 - 87.
 • SOČAN, Maja, PROSENC, Katarina, NAGODE, Mateja. Differences in clinical predictors of influenza in adults and children with influenza - like illness. Central european journal of medicine. [Online ed.], 2010, vol. 5, no. 1, str. 41 - 48.

Objavljeni povzetki znanstvenega prispevka na konferenci

 • ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, BOŠKIĆ, Ružica. Revščina med družinami z otroki. V: LESKOVŠEK, Vesna (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti: zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010, str. 19.
 • NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona. Development and challenges in home help in Slovenia. V: Abstract book. Timisoara: The West university of Timisoara, Faculty of sociology and psychology, Department of social work, 2010, str. 18.
 • NAGODE, Mateja. Dostopnost pomoči na domu. V: LESKOVŠEK, Vesna (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti: zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010, str. 56.
 • SMOLEJ, Simona. Pojav in obseg revščine zaposlenih v Sloveniji. V: LESKOVŠEK, Vesna (ur.), PETROVIĆ JESENOVEC, Borut (ur.). Od revščine in socialne izključenosti k enakosti, socialni pravičnosti in solidarnosti: zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, 2010, str. 78.

Samostojni znanstveni sestavki ali poglavja v monografski publikaciji

 • KOBAL TOMC, Barbara. Politike in ukrepi, ki se nanašajo na uresničevanje pravic invalidov v Sloveniji. V: SENDI, Richard (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). (Ne)dostopna Slovenija?: grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi. Ljubljana: Urbani izziv - publikacije, 2010, str. 37 - 52.
 • NAGODE, Mateja. Komunikacijske ovire v Sloveniji: izkušnje invalidov in invalidskih organizacij. V: SENDI, Richard (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). (Ne)dostopna Slovenija?: grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi. Ljubljana: Urbani izziv - publikacije, 2010, str. 67 - 78.
 • SENDI, Richard, KOBAL TOMC, Barbara. Uvod. V: SENDI, Richard (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). (Ne)dostopna Slovenija?: grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi. Ljubljana: Urbani izziv - publikacije, 2010, str. 7 - 14.
 • SMOLEJ, Simona. Ovire grajenega okolja v Sloveniji: izkušnje invalidov in invalidskih organizacij. V: SENDI, Richard (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). (Ne)dostopna Slovenija?: grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi. Ljubljana: Urbani izziv - publikacije, 2010, str. 79 - 92.

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • BOLJKA, Urban. National survey: Slovenia. V: Children in alternative care: members survey. 2nd ed. Brussels: Eurochild, 2010, str. 173 - 183.

Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci

 • KOLARIČ, Zinka, RAKAR, Tatjana. Vloga in pomen zasebnega neprofitnega sektorja v Sloveniji. V: Mednarodna konferenca "Krepitev dialoga in vloge NVO v javnem zdravju v Republiki Sloveniji in Evropski uniji", 26. marec 2010, Ljubljana. Predstavitve in povzetki. Ljubljana: EPHA: Slovenska zveza za tobačno kontrolo, 2010, str. 16. http://www.cnvos.info/UserFiles/File/Informiranje/cNVOs_INFO/splosno/ZBORNIK - konferenca.pdf.

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

 • ŽIBERNA, Vid. Evalvacija na področju socialnega varstva. V: Oris področja socialnega varstva in vsebinske teme: seminar: Ljubljana, 4. - 7. maj 2010. Ljubljana: Socialna zbornica Slovenije, 2010, str. 16 - 19.

Predavanja na tuji univerzi

 • NAGODE, Mateja. Introducing long - term care in Slovenia: effects of a pilot project in direct funding: [lecture at]Inter university centre for postgraduate studies, the IUC Dubrovnik, School of social work theory and practice, June 7th, 2010. Dubrovnik, 2010.

Prispevki na konferenci brez natisa

 • KOLARIČ, Zinka, RAKAR, Tatjana. The size and role of private non - profit sector in Slovenia. Ljubljana: International Conference Building Public Health Dialogue and the Role of Health NGOs in the Republic of Slovenia and the EU, 27th March 2010.
 • NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja, FLAKER, Vito, UDOVIČ, Nataša. Individualised and direct payments and personalized care: report on a pilot project: [to report to] International Conference on evidence - based policy in long - term care, London, LSE, 8th to 11th September 2010. London, 2010.
 • NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona. Development and challenges in home help in Slovenia: [to refer to] The 3rd International Conference on Gerontological Social Work, Timisoara, 19th - 20 th November 2010. Timisoara, 2010.

Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

 • KOBAL TOMC, Barbara. Evalvacija pilotnega uvajanja modela E - Qalin/D v CSD: [predavanje na] Konferenca ob zaključku pilotnega uvajanja E - Qalin, modela upravljanja kakovosti v ustanovah socialnega varstva, v CSD, Ljubljana, 24. sept. 2010. Ljubljana, 2010.

Druga izvedena dela

 • ŽIBERNA, Vid. Social welfare system in the Republic of Slovenia: [predavanje francoskim dijakom] Ljubljana, Institut Français, 6. maj 2010. Ljubljana, 2010.

Uredništvo

 • SENDI, Richard (ur.), KOBAL TOMC, Barbara (ur.). (Ne)dostopna Slovenija?: grajene in komunikacijske ovire, s katerimi se srečujejo invalidi. Ljubljana: Urbani izziv - publikacije, 2010.

 

Leto 2009

Končna poročila o rezultatih raziskav

 • BOLJKA, Urban. Slovenia: The European debate and politics at a time of economic crisis: EuPI policy brief. Sofia: Open Society Institute, 2009.
 • BOLJKA, Urban. The EU new member states as agenda setters in the enlarged European Union: Slovenia: country report. Sophia: Open Society Institute, European Policies Initiative, 2009.
 • BOLJKA, Urban. The unfinished business of the fifth enlargement countries: Slovenia: country report. Sophia: Open Society Institute, European Policies Initiative, 2009.
 • ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, BOŠKIĆ, Ružica, NAGODE, Mateja, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, RIHTER, Liljana. Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine: zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • DREMELJ, Polona, KOBAL, Barbara, SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Analiza državne skrbi za invalide. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • DREMELJ, Polona, KOBAL, Barbara, SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 - 2010: poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2009.
 • FLAKER, Vito, NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja, UDOVIČ, Nataša, JAKOB KREJAN, Polonca. Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Univ. Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2009.
 • FLAKER, Vito, UREK, Mojca, ŠKERJANC, Jelka, OREŠKI, Suzana, KOBAL, Barbara, NAGODE, Mateja, JAKOB, Polonca, RAFAELIČ, Andreja, MALI, Jana, CIGOJ - KUZMA, Nika. Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2009.
 • IMPERL, Franc, KOBAL, Barbara, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, IMPERL, Tanja. Prilagoditev modela E - Qualin(R) za centre za socialno delo: poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut za RS za socialno varstvo, 2009. loč. pag., graf. prikazi.
 • IMPERL, Franc, KOBAL, Barbara, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, IMPERL, Tanja. Prilagoditev modela E - Qualin(R) za centre za socialno delo: poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut za RS za socialno varstvo, 2009.
 • KOBAL GRUM, Darja, KOBAL, Barbara, CELESTE, Marie, DREMELJ, Polona, SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja. Sociopsihološki vidiki izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, (Znanstveno poročilo, 09, 12). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009.
 • KOBAL GRUM, Darja, KOBAL, Barbara. Vzgoja in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji: poročilo za projekt ESS: ESS Koncept vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami; Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2009.
 • KOBAL, Barbara, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, RAKAR, Tatjana. Dopolnilo nacionalnega poročila o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje 2008 - 2010. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • LESKOVŠEK, Vesna, ZAVIRŠEK, Darja, KRESAL, Barbara, RIHTER, Liljana, SMOLEJ, Simona, BOŠKIĆ, Ružica, SOBOČAN, Ana Marija, JESENIČNIK, Natalija. Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih: CRP V5 - 0292 - končno poročilo. Ljubljana: UL, Fakulteta za socialno delo, 2009.
 • NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona. Delovanje centrov za socialno delo analiza stanja za leto 2008: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • NAGODE, Mateja, JAKOB, Polonca, SMOLEJ, Simona, ŽIBERNA, Vid, KOBAL, Barbara. Analiza delovanja varstveno delovnih centrov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Sodelovanje pri pripravi Tretjega poročila RS o sprejetih ukrepih za uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah: kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanje ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL, Barbara, ŽIBERNA, Vid, DREMELJ, Polona, RAPE, Tamara, SMOLEJ, Simona, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: analiza letnih poročil in pregled aktivnosti v obdobju december 2008 - junij 2009. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2009.
 • SMOLEJ, Simona, KOBAL, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KRESAL, Barbara, URH, Špela. Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • SMOLEJ, Simona, ŽIBERNA, Vid, NAGODE, Mateja. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: poročilo o izvajanju programov v letu 2008: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • ZAVIRŠEK, Darja, KOBAL, Barbara, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, URH, Špela, SOBOČAN, Ana Marija, SMOLEJ, Simona, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, KLUN, Maja, REZAR, Irena. Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev: raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.

Izvirni znanstveni članki

 • ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, RAKAR, Tatjana. The role of the third sector in the Slovenian welfare system. Teor. praksa, maj - jun. 2009, letn. 46, št. 3, str. 237 - 254,
 • FLAKER, Vito, NAGODE, Mateja. Dolgotrajna oskrba: stanje, izzivi, eksperimenti in reforma. Kakovostna. starost, 2009, letn. 12, št. 3, str. 24 - 37.
 • RAKAR, Tatjana. Explaining differences in the development of denominational schools:the cases of Slovenia, Hungary and Poland. Teor. praksa, maj - jun. 2009, letn. 46, št. 3, str. 316 - 343,
 • SMOLEJ, Simona. Negativne plati fleksibilizacije zaposlovanja: delo za določen čas v storitvenem sektorju in pojav revščine med zaposlenimi. Socialno delo, 2009, letn. 48, št. 4, str. 199 - 206.
 • KOLARIČ, Zinka, RAKAR, Tatjana, DEŽELAN, Tomaž. Introduction to the thematic section. Teor. praksa, maj - jun. 2009, letn. 46, št. 3, str. 221 - 223.

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

 • ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, RAKAR, Tatjana. The size, the scope and the role of civil society sector in the framework of the Slovene welfare system. V: WP46 Conference: The Role of Third Sector Organisations in Changing Welfare Systems in Central and Eastern European Countries, Ljubljana (Slovenia), 05.02.2009 - 06.02.2009. [S. l.]: Cinefogo, 2009, 23 str. http://cinefogo.cuni.cz/getfile.php?&id_file=977.
 • DOLNIČAR, Vesna, NAGODE, Mateja. Constraints for uptake of telecare services in Slovenia. V: European society or European societies?: full papers. Lisboa: ISCTE - IUL, 2009,

Objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na konferencah

 • DOLNIČAR, Vesna, NAGODE, Mateja. Constraints for uptake of telecare services in Slovenia. V: European society or European societies?: abstract book. Lisboa: ISCTE - IUL, 2009,
 • NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona. The role of home help in the field of formal care for older people in Slovenia. V: European society or European societies?: abstract book. Lisboa: ISCTE - IUL, 2009. http://esa.abstractbook.net/abstract.php?aID=1067.

Objavljeni povzetki strokovnih prispevkov na konferenci

 • NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona. Pomoč starejšim ljudem na domu: razvoj in izzivi. V: Globalna kriza: razkroj ali priložnost za razvoj?: povzetki prispevkov. Portorož: Slovensko sociološko društvo, 2009, str. [19].

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • BOLJKA, Urban. National survey: Slovenia. V: Children without parental care: members survey. 1st ed. Brussels: Eurochild, 2009, str. 173 - 183.

Predgovori, spremne besede

 • RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Uvod. V: RAKAR, Tatjana (Ur.), BOLJKA, Urban (Ur.). Med otroštvom in odraslostjo: analiza položaja mladih v Sloveniji 2009. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009, str. 5 - 7.

Vabljena predavanja na konferencah:

 • KOBAL, Barbara. Povzetek razprave evropske konference Starost in invalidnost: spodbujanje človekovih pravic invalidov in starejših: [predavanje na] Starost in invalidnost: spodbujanje človekovih pravic invalidov in starejših, Evropska konferenca, Portorož, 26. - 27. okt. 2009. Portorož, 2009.

Prispevek na konferenci brez natisa

 • NAGODE, Mateja. Child poverty in Slovenia: [to refer to] Strategies against child poverty in Europe, Brussels, 7th May 2009. Brussels, 2009.

Uredništvo

 • KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL, Barbara (ur.). Poti do inkluzije. 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009.
 • KOLARIČ, Zinka (ur.), RAKAR, Tatjana (ur.), DEŽELAN, Tomaž (ur.). The role of third sector organizations in the changing welfare systems of Central and Eastern Euroean countries, (Teorija in praksa, Letn. 46, št. 3). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009.
 • RAKAR, Tatjana (ur.), BOLJKA, Urban (ur.). Med otroštvom in odraslostjo: analiza položaja mladih v Sloveniji 2009. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.

Druga izvedena dela

 • KOBAL, Barbara. Raziskave na področju socialnih storitev: 2. forum ponudnikov socialnih storitev z naslovom: Deinstitucionalizacija - izzivi za prihodnost, Ljubljana, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v republiki Sloveniji, 8. oktober 2009. Ljubljana, 2009.
 • NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona. Predstavitev podatkov o delu CSD v letu 2008 - IRSSV: redni posvet direktorjev CSD z MDDSZ, Ljubljana 3. junij 2009. Ljubljana, 2009.
 • SENDI, Richard, KOBAL, Barbara. Invalidom (ne)dostopna Slovenija?: predavanje. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS, 18. 5. 2009.
 • SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja. Razvoj socialne oskrbe na domu ter izzivi za njeno prihodnost: [prispevek na] XV. dnevi Socialne zbornice Slovenije, Kranjska gora, 26. do 27 2009. Kranjska gora, 2009.
 • ŽIBERNA, Vid. The challenges of data bases for measuring and evaluating the protection programmes in the Republic of Slovenia: [to refer to] Social work theories and methodologies, Dubrovnik, Inter - University Centre, 28 June - 4 July 2009. Dubrovnik, 2009.

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci