Četrtek, 19. Julij 2018

Fast Font

Leto 2009

Končna poročila o rezultatih raziskav

 • BOLJKA, Urban. Slovenia: The European debate and politics at a time of economic crisis: EuPI policy brief. Sofia: Open Society Institute, 2009.
 • BOLJKA, Urban. The EU new member states as agenda setters in the enlarged European Union: Slovenia: country report. Sophia: Open Society Institute, European Policies Initiative, 2009.
 • BOLJKA, Urban. The unfinished business of the fifth enlargement countries: Slovenia: country report. Sophia: Open Society Institute, European Policies Initiative, 2009.
 • ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, BOŠKIĆ, Ružica, NAGODE, Mateja, RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban, RIHTER, Liljana. Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine: zaključno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • DREMELJ, Polona, KOBAL, Barbara, SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Analiza državne skrbi za invalide. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • DREMELJ, Polona, KOBAL, Barbara, SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid. Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 - 2010: poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut RS Slovenije za socialno varstvo, 2009.
 • FLAKER, Vito, NAGODE, Mateja, RAFAELIČ, Andreja, UDOVIČ, Nataša, JAKOB KREJAN, Polonca. Individualiziranje financiranja storitev socialnega varstva: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Univ. Ljubljana, Fakulteta za socialno delo, 2009.
 • FLAKER, Vito, UREK, Mojca, ŠKERJANC, Jelka, OREŠKI, Suzana, KOBAL, Barbara, NAGODE, Mateja, JAKOB, Polonca, RAFAELIČ, Andreja, MALI, Jana, CIGOJ - KUZMA, Nika. Formalni in strokovni okvirji za uvajanje in izvajanje Zakona o duševnem zdravju. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2009.
 • IMPERL, Franc, KOBAL, Barbara, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, IMPERL, Tanja. Prilagoditev modela E - Qualin(R) za centre za socialno delo: poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut za RS za socialno varstvo, 2009. loč. pag., graf. prikazi.
 • IMPERL, Franc, KOBAL, Barbara, NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona, IMPERL, Tanja. Prilagoditev modela E - Qualin(R) za centre za socialno delo: poročilo za leto 2009. Ljubljana: Inštitut za RS za socialno varstvo, 2009.
 • KOBAL GRUM, Darja, KOBAL, Barbara, CELESTE, Marie, DREMELJ, Polona, SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja. Sociopsihološki vidiki izobraževanja oseb s posebnimi potrebami, (Znanstveno poročilo, 09, 12). Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009.
 • KOBAL GRUM, Darja, KOBAL, Barbara. Vzgoja in izobraževanje slepih in slabovidnih otrok v Sloveniji: poročilo za projekt ESS: ESS Koncept vzgoje in izobraževanja učencev s posebnimi potrebami; Ministrstvo RS za šolstvo in šport. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za psihologijo, 2009.
 • KOBAL, Barbara, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, RAKAR, Tatjana. Dopolnilo nacionalnega poročila o strategijah socialne zaščite in socialnega vključevanja za obdobje 2008 - 2010. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • LESKOVŠEK, Vesna, ZAVIRŠEK, Darja, KRESAL, Barbara, RIHTER, Liljana, SMOLEJ, Simona, BOŠKIĆ, Ružica, SOBOČAN, Ana Marija, JESENIČNIK, Natalija. Vzroki in obseg pojava zaposlenih revnih: CRP V5 - 0292 - končno poročilo. Ljubljana: UL, Fakulteta za socialno delo, 2009.
 • NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona. Delovanje centrov za socialno delo analiza stanja za leto 2008: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • NAGODE, Mateja, JAKOB, Polonca, SMOLEJ, Simona, ŽIBERNA, Vid, KOBAL, Barbara. Analiza delovanja varstveno delovnih centrov. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Sodelovanje pri pripravi Tretjega poročila RS o sprejetih ukrepih za uresničevanje Konvencije o otrokovih pravicah: kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanje ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • RODE, Nino, RIHTER, Liljana, KOBAL, Barbara, ŽIBERNA, Vid, DREMELJ, Polona, RAPE, Tamara, SMOLEJ, Simona, AKERMAN, Beata. Podpora pri procesu evalvacije izvajanja javnih socialnih programov: analiza letnih poročil in pregled aktivnosti v obdobju december 2008 - junij 2009. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, Fakulteta za socialno delo, 2009.
 • SMOLEJ, Simona, KOBAL, Barbara, NAGODE, Mateja, ŽIBERNA, Vid, KRESAL, Barbara, URH, Špela. Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • SMOLEJ, Simona, ŽIBERNA, Vid, NAGODE, Mateja. Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva: poročilo o izvajanju programov v letu 2008: končno poročilo. Ljubljana: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.
 • ZAVIRŠEK, Darja, KOBAL, Barbara, ČAČINOVIČ VOGRINČIČ, Gabi, URH, Špela, SOBOČAN, Ana Marija, SMOLEJ, Simona, DREMELJ, Polona, ŽIBERNA, Vid, KLUN, Maja, REZAR, Irena. Postopki, organizacija in standardi na področju posvojitev: raziskovalno poročilo. Ljubljana: Fakulteta za socialno delo, Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.

Izvirni znanstveni članki

 • ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, RAKAR, Tatjana. The role of the third sector in the Slovenian welfare system. Teor. praksa, maj - jun. 2009, letn. 46, št. 3, str. 237 - 254,
 • FLAKER, Vito, NAGODE, Mateja. Dolgotrajna oskrba: stanje, izzivi, eksperimenti in reforma. Kakovostna. starost, 2009, letn. 12, št. 3, str. 24 - 37.
 • RAKAR, Tatjana. Explaining differences in the development of denominational schools:the cases of Slovenia, Hungary and Poland. Teor. praksa, maj - jun. 2009, letn. 46, št. 3, str. 316 - 343,
 • SMOLEJ, Simona. Negativne plati fleksibilizacije zaposlovanja: delo za določen čas v storitvenem sektorju in pojav revščine med zaposlenimi. Socialno delo, 2009, letn. 48, št. 4, str. 199 - 206.
 • KOLARIČ, Zinka, RAKAR, Tatjana, DEŽELAN, Tomaž. Introduction to the thematic section. Teor. praksa, maj - jun. 2009, letn. 46, št. 3, str. 221 - 223.

Objavljeni znanstveni prispevki na konferencah

 • ČRNAK - MEGLIČ, Andreja, RAKAR, Tatjana. The size, the scope and the role of civil society sector in the framework of the Slovene welfare system. V: WP46 Conference: The Role of Third Sector Organisations in Changing Welfare Systems in Central and Eastern European Countries, Ljubljana (Slovenia), 05.02.2009 - 06.02.2009. [S. l.]: Cinefogo, 2009, 23 str. http://cinefogo.cuni.cz/getfile.php?&id_file=977.
 • DOLNIČAR, Vesna, NAGODE, Mateja. Constraints for uptake of telecare services in Slovenia. V: European society or European societies?: full papers. Lisboa: ISCTE - IUL, 2009,

Objavljeni povzetki znanstvenih prispevkov na konferencah

 • DOLNIČAR, Vesna, NAGODE, Mateja. Constraints for uptake of telecare services in Slovenia. V: European society or European societies?: abstract book. Lisboa: ISCTE - IUL, 2009,
 • NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona. The role of home help in the field of formal care for older people in Slovenia. V: European society or European societies?: abstract book. Lisboa: ISCTE - IUL, 2009. http://esa.abstractbook.net/abstract.php?aID=1067.

Objavljeni povzetki strokovnih prispevkov na konferenci

 • NAGODE, Mateja, SMOLEJ, Simona. Pomoč starejšim ljudem na domu: razvoj in izzivi. V: Globalna kriza: razkroj ali priložnost za razvoj?: povzetki prispevkov. Portorož: Slovensko sociološko društvo, 2009, str. [19].

Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 • BOLJKA, Urban. National survey: Slovenia. V: Children without parental care: members survey. 1st ed. Brussels: Eurochild, 2009, str. 173 - 183.

Predgovori, spremne besede

 • RAKAR, Tatjana, BOLJKA, Urban. Uvod. V: RAKAR, Tatjana (Ur.), BOLJKA, Urban (Ur.). Med otroštvom in odraslostjo: analiza položaja mladih v Sloveniji 2009. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009, str. 5 - 7.

Vabljena predavanja na konferencah:

 • KOBAL, Barbara. Povzetek razprave evropske konference Starost in invalidnost: spodbujanje človekovih pravic invalidov in starejših: [predavanje na] Starost in invalidnost: spodbujanje človekovih pravic invalidov in starejših, Evropska konferenca, Portorož, 26. - 27. okt. 2009. Portorož, 2009.

Prispevek na konferenci brez natisa

 • NAGODE, Mateja. Child poverty in Slovenia: [to refer to] Strategies against child poverty in Europe, Brussels, 7th May 2009. Brussels, 2009.

Uredništvo

 • KOBAL GRUM, Darja (ur.), KOBAL, Barbara (ur.). Poti do inkluzije. 1. natis. Ljubljana: Pedagoški inštitut, 2009.
 • KOLARIČ, Zinka (ur.), RAKAR, Tatjana (ur.), DEŽELAN, Tomaž (ur.). The role of third sector organizations in the changing welfare systems of Central and Eastern Euroean countries, (Teorija in praksa, Letn. 46, št. 3). Ljubljana: Fakulteta za družbene vede, 2009.
 • RAKAR, Tatjana (ur.), BOLJKA, Urban (ur.). Med otroštvom in odraslostjo: analiza položaja mladih v Sloveniji 2009. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino: Inštitut RS za socialno varstvo, 2009.

Druga izvedena dela

 • KOBAL, Barbara. Raziskave na področju socialnih storitev: 2. forum ponudnikov socialnih storitev z naslovom: Deinstitucionalizacija - izzivi za prihodnost, Ljubljana, Skupnost organizacij za usposabljanje oseb s posebnimi potrebami v republiki Sloveniji, 8. oktober 2009. Ljubljana, 2009.
 • NAGODE, Mateja, DREMELJ, Polona. Predstavitev podatkov o delu CSD v letu 2008 - IRSSV: redni posvet direktorjev CSD z MDDSZ, Ljubljana 3. junij 2009. Ljubljana, 2009.
 • SENDI, Richard, KOBAL, Barbara. Invalidom (ne)dostopna Slovenija?: predavanje. Ljubljana: Urbanistični inštitut RS, 18. 5. 2009.
 • SMOLEJ, Simona, NAGODE, Mateja. Razvoj socialne oskrbe na domu ter izzivi za njeno prihodnost: [prispevek na] XV. dnevi Socialne zbornice Slovenije, Kranjska gora, 26. do 27 2009. Kranjska gora, 2009.
 • ŽIBERNA, Vid. The challenges of data bases for measuring and evaluating the protection programmes in the Republic of Slovenia: [to refer to] Social work theories and methodologies, Dubrovnik, Inter - University Centre, 28 June - 4 July 2009. Dubrovnik, 2009.

Poljudni članki

 • JAKOB, Polonca. Storitve po želji človeka. Vzajemna (2000), jan. 2009, letn. 9, št. 1, str. 32.
 • NAGODE, Mateja. Za njihov blagor: varovanje na daljavo. Vzajemna (2000), nov. 2009, št. 11, str. 32.

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci