DELOVANJE IZVEDENSKEGA ORGANA IN IZOBRAŽEVANJA PO ZOA NA IRSSV

Dne 20. 10. 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (v nadaljevanju ZOA), ki je bil dne 29. 10. 2021 objavljen v Uradnem listu RS št. 172/21. Navedeni zakon z namenom strokovnega in kakovostnega izvajanja storitev osebne asistence ter zagotovitve primerljivega ocenjevanja vseh uporabnikov, Inštitut RS za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV) pooblašča za izvajanje programov usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence, usposabljanje uporabnikov, koordinatorjev in članov strokovne komisije ter vzpostavitev izvedenskega organa pri Inštitutu.

Uveljavitev pravice do osebne asistence na IRSSV
Obveščamo vas, da je na IRSSV vzpostavljen Izvedenski oddelek, ki se ukvarja z uveljavljanjem pravice do osebne asistence. Postopek za uveljavitev pravice do osebne asistence določata z ZOA ter Pravilnik o osebni asistenci.
Do osebne asistence je upravičen uporabnik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

 • da zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev;
 • da je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
 • da je star od 18 do 65 let;
 • da živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe;
 • da potrebuje pomoč najmanj 30 ur tedensko.

Postopek za uveljavitev pravice do osebne asistence poteka po naslednjih korakih:

 • Vlagatelj vloži Vloga_osebna_asistenca.docx z vsemi predpisanimi prilogami na pristojnem centru za socialno delo (v nadaljevanju CSD).
 • Pristojni CSD po pregledu vloge preveri izpolnjevanje pogojev za dodelitev pravice do osebne asistence. Če ugotovi, da vlagatelj pogojev ne izpolnjuje, pravico do osebne asistence zavrne. Če CSD ugotovi, da so izpolnjeni pogoji za dodelitev pravice do osebne asistence, vlogo odstopi IRSSV.
 • IRSSV vlogo prouči, imenuje strokovno komisijo, določi termin razgovora in o tem obvesti vlagatelja.
 • Na določeni termin imenovana izvedenca opravita z vlagateljem in zakonitim zastopnikom, če ga uporabnik ima, osebni razgovor na naslovu stalnega ali začasnega bivališča uporabnika. Pri razgovoru ni navzoč predstavnik izvajalca osebne asistence.
 • Komisija na podlagi vloge in osebnega razgovora na domu vlagatelja, pripravi mnenje o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence za posameznega vlagatelja.
 • Če je iz dokumentacije ali pri osebnem razgovoru z vlagateljem ugotovljena ali zatrjevana življenjska ogroženost vlagatelja oziroma izkazana potreba po 24 urni prisotnosti druge osebe, komisija lahko pridobi zdravniško mnenje izvedenskega organa Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in ga vključi v okvir mnenja o obsegu ur in vrsti storitev osebne asistence.
 • IRSSV mnenje posreduje na pristojni CSD.
 • Pristojni CSD izda odločbo o številu ur in vsebini osebne asistence.
 • V postopku ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence v primeru, ko se uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik kljub izkazani vročitvi obvestila o razgovoru, tega neupravičeno ne udeleži oziroma ne udeležita, pri njem ne sodeluje oziroma sodelujeta ali iz drugih neutemeljenih razlogov uporabnika ali zakonitega zastopnika razgovora ni mogoče izvesti, je uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik dolžan povrniti stroške neizvedenega oziroma neuspešnega razgovora v višini stroškov za delo komisije, potnih stroškov in drugih pripadajočih stroškov.

Dodatne informacije:

Za vse informacije glede pridobitve osebne asistence, vloge in odločbe se obrnite na pristojni CSD
Ko bo vaša vloga v obravnavi na IRSSV, vas bomo pisno obvestili o datumu razgovora.

Izobraževanja za izvajanje in upravljanje osebne asistence
Trenutno še ni razpisanih terminov izobraževanj.

Dosegljivi smo v času uradnih ur:

ponedeljek od 9:00 do 11:00 ure
sreda od 9:00 do 11:00 ure
petek od 9:00 do 11:00 ure

Kontakt:
elektronska pošta: osebna.asistenca@irssv.si