Četrtek, 13. December 2018

Fast Font

Aktualno

Objavljamo poročilo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV), v letu 2017.

Poročilo se nanaša na varstveno delovne centre in centre oz. zavode za usposabljanje, delo in varstvo, v katerih se izvajajo vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (24 ur in 16 ur) za odrasle. Namen naloge je zbrati podatke na področju omenjenih storitev za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja za leto 2017 ter v segmentih, kjer je to možno, tudi primerjavo z leti 2015 in 2016. Dolgoročni cilj naloge je, da na podlagi agregiranih [ ... ]

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.

 

Glavne ugotovitve analize za leto 2017 so naslednje:

- Pomoč na domu je bila v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2017 pravno-formalno zagotovljena v 210 od 212 občin.- Skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 81 [ ... ]

Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto na podlagi letnih poročil izvajalcev pripravi analizo izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko javnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o socialnovarstvenih programih, ki jih sofinancira MDDSZ ter na tej podlagi pridobiti vpogled v stanje, trende in razvoj mreže socialnovarstvenih programov. Ažurno spremljanje socialnovarstvenih programov je pomembno z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, zbrani podatki [ ... ]

IRSSV je od oktobra 2016 do marca 2018 sodeloval v mednarodni študiji z naslovom Povezano izvajanje socialnih storitev s ciljem aktivacije prejemnikov minimalnega dohodka na trgu dela (Integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients at the labour market – IDSS). Študijo je financirala Evropska komisija (DG EMPL), koordinator študije pa je bil konzorcij treh organizacij: Eftheia (Belgija), Budapest Institute (Madžarska) in ICON Institute (Nemčija). V študiji smo sodelovali raziskovalci 12 držav (članic EU in Švice).

Osnovni namen mednarodne študije je bil proučiti [ ... ]

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta 19. 4. 2018 organizirala strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok.

Glede na izsledke indeksa se je blaginja otrok v Sloveniji od leta 2010 do leta 2014 izboljšala. V primerjavi s 27. evropskimi državami je bila leta 2014 Slovenija po skupnem indeksu blaginje otrok skupaj s Švedsko uvrščena na 6. mesto, v primerjavi z letom 2010 je za dve mesti napredovala. Blaginja deklic je bila v obeh časovnih točkah boljša od blaginje dečkov. Gledano po nekaterih [ ... ]

Ostale novice

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci