Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Ocena učinkov nove socialne zakonodaje

Pripravili smo oceno učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje, katere osnovni namen je bil preveriti prve učinke izvajanja nove socialne zakonodaje in pridobiti oceno teh učinkov. S 1. 1. 2012 sta se začela uporabljati dva zakona, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o socialnovarstvenih prejemkih. Zakona sta dodobra posegla v zakonodajo, ki je do tedaj urejala socialne in družinske prejemke ter subvencije, in v sistem pravic, ki se zagotavljajo iz javnih sredstev, prinesla pomembne spremembe. V skladu s prizadevanji Slovenije po konsolidaciji javnih financ sta bila uveljavljena tudi dva interventna zakona, ki sta še nadalje posegla na področje pravic iz javnih sredstev, in sicer Zakon o dodatnih interventnih ukrepih (ZDIU12) in Zakon o uravnoteženju javnih financ (ZUJF).


To pomeni, da učinki nove socialne zakonodaje za zdaj še niso v celoti vidni, saj na področju socialnega varstva in na področju družinske politike že od začetka izvajanja veljajo tudi začasni interventni ukrepi. V nalogi tako podajamo oceno stanja na osnovi analize zakonskih določil pri uveljavljanju posameznih pravic iz javnih sredstev pred in po uvedbi nove socialne zakonodaje, mnenj in  ugotovitev področnih strokovnjakov in strokovne javnosti o učinkih izvajanja nove socialne zakonodaje in na osnovi kvantitativnih podatkov  o sredstvih in prejemnikih posameznega denarnega prejemka. V sklepnem delu predlagamo nekaj izhodišč za spremembe socialne zakonodaje. 

Več si lahko preberete v poročilu.

 

Deli

 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci