Torek, 14. Julij 2020

Fast Font

Izvajanje socialnovarstvenih programov v letu 2012

Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk in težav ranljivih skupin prebivalstva in predstavljajo dopolnitev socialnovarstvenim storitvam, ki se izvajajo v okviru javne mreže in javnim pooblastilom, ki jih izvajajo centri za socialno delo. Programi se izvajajo na podlagi strokovne verifikacije in smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za njihovo (so)financiranje. Programi se namreč financirajo iz različnih virov, in sicer iz sredstev MDDSZ, občin, FIHO, ZRSZ, donacij, sredstev uporabnikov in drugih virov.

Na IRSSV pripravljamo letno analizo programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen spremljanja izvajanja programov socialnega varstva je pridobiti vpogled v razvoj mreže programov socialnega varstva in pluralizacijo le-te ter preveriti doseganje ciljev, zastavljenih v ključnih strateških dokumentih na področju socialnega varstva.

Poročilo o izvajanju programov v letu 2012 se nahaja tukaj.

Na tej povezavi pa lahko najdete osnovne kontaktne informacije o programih socialnega varstva.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci