Ponedeljek, 30. Marec 2020

Fast Font

Oskrba starih med državo in družino

V najnovejšem izvodu revije Teorija in praksa 5 (2014) si lahko preberete članek z naslovom OSKRBA STARIH MED DRŽAVO IN DRUŽINO: TIPI OSKRBE MED UPORABNIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU.

Avtorice (Hlebec, Nagode, Filipovič Hrast) na podatkih prve reprezentativne slovenske raziskave uporabnikov socialnovarstvene storitve pomoč na domu predstavijo tipe oskrbe uporabnikov pomoči na domu ter vpliv dveh dejavnikov nanje, in sicer: potrebe po pomoči pri posameznih aktivnostih vsakdanjega življenja ter dostopnost neformalnega omrežja. Rezultati analize pokažejo, da imata ključen vpliv na uporabo različnih tipov oskrbe stopnja funkcionalne sposobnosti starejše osebe in pa sestava gospodinjstva – pri čemer so avtorice razlikovale med izključno neformalno oskrbo, izključno formalno oskrbo ter kombinacijo neformalne in formalne oskrbe.

 

teorija in praksa

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci