Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije

Objavljamo rezultate študije Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije. Študija je bila pripravljena v kontekstu novega Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, kjer so predmet vlaganj sredstev iz evropskih skladov tudi vsebine socialne aktivacije. Študija je bila financirana iz sredstev ESS in ZRSZ.

Namen študije je bil opredeliti pristop socialne aktivacije v kontekstu slovenske socialne politike in politike zaposlovanja in ga umestiti v obstoječ sistem in prakse, identificirati ciljne skupine za programe socialne aktivacije, njihove ključne problematike in potrebe, opredeliti ključne elemente za programe socialne aktivacije ter identificirati že obstoječe dobre prakse v Sloveniji.

Pri pripravi študije smo izhajali iz ugotovitev evalvacije programa »Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela«. V sorazmerno kratkem času izvedbe študije smo opravili številne razgovore z relevantnimi akterji, pregledali zakonodajo in dokumente na socialnem področju in področju zaposlovanja ter pridobili podatke od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Opravili smo anketo med centri za socialno delo in med uradi za delo ter razpravo v fokusni skupini s predstavniki nevladnih organizacij in izvajalcev na socialnem področju. Vsem, ki so na kakršen koli način s svojimi strokovnimi nasveti in usmeritvami pomagali pri pripravi študije, se tudi na tem mestu lepo zahvaljujemo.

V okviru študije smo identificirali štiri ključne ciljne skupine za pristop socialne aktivacije ter (med drugim) predlagali dva tipa programov socialne aktivacije, ki bi jih bilo smiselno izvajati v slovenskem prostoru. Eden ključnih poudarkov študije se nanaša na pomen celovitosti pristopa socialne aktivacije, kar pomeni prenovo konceptov dela z uporabniki tako na CSD kot delno tudi na uradih za delo ter (poleg razvoja novih programov socialne aktivacije) povezavo vseh obstoječih programov in boljše povezovanje in sodelovanje institucij z različnih področij. Zelo pomemben del pristopa socialne aktivacije je tudi zagotavljanje izhodov, torej možnosti, da se posamezniki (ki so zmožni za delo) dejansko lahko tudi zaposlijo (tako na odprtem kot prilagojenem trgu dela). Še tako dobri programi socialne aktivacije brez možnosti ustreznih izhodov (torej bolj trajne vključenosti) ne bodo dosegli veliko. Tu sicer trčimo v ključen problem tako pristopa kot programov socialne aktivacije: če zaposlitev ni dovolj in jih dovolj tudi ne bo, ostane namen socialne aktivacije 'le' še opolnomočenje, motiviranje, pridobivanje funkcionalnih znanj in (kratkotrajna) socialna vključenost.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci