Sobota, 29. Februar 2020

Fast Font

Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine

V letu 2015 smo na IRSSV opravili raziskavo Revščina in socialna izključenost družin z otroki: materialni in nematerialni obraz revščine.

Gre za nadaljevanje študije iz leta 2008, ko smo v okviru analize, podobno kot v lanskem letu, prav tako pridobili vpogled v položaj družin prejemnic otroškega dodatka do vključno petega dohodkovnega razreda in njihovih otrok. V aktualnem poročilu nas je zanimalo naslednje:
- položaj staršev in otrok po različnih kazalnikih kakovosti življenja in blaginje v letu 2015;
- spremembe, ki so se, upoštevaje različna področja življenja družin z otroki, zgodile v obeh časovnih točkah izvedbe raziskave;
- kompleksnost pojava, saj smo dohodkovno dimenzijo kombinirali z nedohodkovnimi dimenzijami, kot sta materialni in nematerialni vidik.

Ključen prispevek naloge k obstoječim študijam s tega področja je pridobitev mikro uvida v problematiko revščine družin z otroki. Upoštevanje »glasu« preučevane ciljne populacije daje interpretacijam pojava revščine potrebno širino, saj poglablja in dopolnjuje znanje, ki je pri nas pogosto osredotočeno na makro raven preučevanja.

Zajeli smo subjektivni pogled družin z otroki na njihovo situacijo, kar zadeva njihov odnos do razlogov za obstoj revščine, shajanja z dohodki in preživetvenih strategij, ki jih uporabljajo, ter posledic življenja v revščini. V sklepnem delu poročila smo pripravili tudi priporočila in predloge za izboljšanje stanja na tem področju.

revscina

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci