Petek, 3. April 2020

Fast Font

Izvajanje pomoči na domu v letu 2015

Izvajanje pomoči na domu na IRSSV za naročnika MDDSZ redno in sistematično spremljamo že od leta 2008 dalje. Namen analiz je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike na področju zagotavljanja in izvajanja pomoči na domu. Zbrani podatki so namreč edini vir podatkov s tega področja in kot taki pomembni v prvi vrsti za odločevalce o socialni politiki pri usmerjanju nadaljnjega razvoja storitve. Poleg tega predstavljajo temeljni podatkovni vir za delo strokovnjakov, izvajalcev storitve, raziskovalcev, politikov in drugih načrtovalcev razvoja na tem področju.

V letošnjem letu smo spremenili metodologijo zbiranja podatkov, s čimer smo zajeli spekter podatkov na agregatni ravni, torej na ravni občine ali na ravni izvajalca pomoči na domu, do podatkov na individualni ravni, torej za vsakega vključenega uporabnika ter zaposlenega za izvajanje pomoči na domu posebej. Ne glede na to, da je sprememba v zbiranju podatkov v primerjavi s preteklimi leti precejšnja, pri veliki večini rezultatov ne beležimo izrazitejših odstopanj, ki bi jih morali pripisati spremenjeni lahko bili posledica spremenjene metodologijie.

Predstavljamo nekaj ključnih ugotovitev letošnje, devete analize po vrsti:

- Pomoč na domu je bila v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2015 pravno-formalno zagotovljena v 210 od 212 občin.
- Skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 79 različnih izvajalcev, med njimi letos prvič beležimo enako število CSD (29) in domov za starejše (29).
- Povprečna potrjena cena ob delavnikih (cena, ki jo plača uporabnik) storitve pomoči na domu na uro je na dan 31. 12. 2015 znašala 5,04 evra.
- Za storitve, opravljene ob sobotah, je povprečna potrjena cena na dan 31. 12. 2015 znašala 5,15 evrov. Povprečna cena storitve je ob nedeljah za uporabnika znašala 6,48 evra, ob praznikih pa 6,82 evra.
- Izvajanje pomoči na domu je bilo za uporabnike brezplačno v dveh občinah (Ig in Odranci).
- Celotni stroški pomoči na domu na uro so na dan 31. 12. 2015 v povprečju znašali 16,80 evrov.
- Podatki kažejo, da so povprečni celotni stroški storitve na dan 31. 12. 2015 za nedeljo znašali 20,01 evrov, za praznik pa 20,83 evrov.
- Celotna sredstva za pomoč na domu (z oprostitvami) so v letu 2015 skupaj znašala 21.194.650,91 evrov.
- Na dan 31. 12. 2015 je bilo v Sloveniji 7.100 uporabnikov pomoči na domu. Vseh uporabnikov v letu 2015 je bilo 10.529, kar kaže na visoko fluktuacijo uporabnikov.
- Tretjina uporabnikov (33,2 %) se je v storitev vključila v letu 2015, le manjši delež uporabnikov pa je v storitev vključenih več kot sedem let (6,5 %).
- Med uporabniki pomoči na domu je dve tretjini žensk (4.717).
- V letu 2015 je dobra polovica uporabnikov (4.150 oz. 58,5 %) prejemala manj kot 3,5 ure pomoči na domu tedensko.
- Na dan 31. 12. 2015 je bilo po poročanih podatkih najmanj 495 uporabnikov (7,0 %) opravičenih plačila storitve, od tega 65,5 % v celoti.
- Podatki za leto 2015 kažejo, da med uporabniki pomoči na domu ostaja določen obseg potreb nezadovoljen. Med uporabniki storitve so namreč tudi takšni, ki bi potrebovali izvajanje v večjem obsegu, in sicer je takšnih oseb preko 700. Podobno kot v lanskem letu, tudi letos ocenjujemo, da bi se v Sloveniji v tem trenutku v pomoč na domu lahko vključilo še preko 400 oseb, ki tega iz različnih razlogov ne storijo.

Več informacij najdete v poročilu. Obveščamo vas tudi, da smo posodobili spletno stran z zemljevidom izvajalcev pomoči na domu in ceno storitve po slovenskih občinah.

<<klikni na sliko za povečavo>>

PND 2016 logo

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci