Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Analiza izvajanja programov osebne asistence

Po skoraj desetih letih smo na IRSSV po naročilu Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja pri MDDSZ ponovno pripravili celovito analizo izvajanja programov osebne asistence. Osebna asistenca kot paket storitev, ki pokriva vsa področja življenja in je prilagojena potrebam, željam in življenjskemu slogu vsakega uporabnika posebej, predstavlja nepogrešljivo sredstvo za neodvisno in samostojno življenje najtežjih invalidov v skupnosti ter pomemben prispevek k deinstitucionalizaciji nasploh. Osebna asistenca se v Sloveniji izvaja in financira projektno, sistemska oziroma zakonska ureditev tega področja pa je načrtovana že več let. Namen študije je bil v prvi vrsti raziskati, kako je v Sloveniji organizirana osebna asistenca, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod njenim okriljem, kdo so njeni izvajalci in kdo uporabniki. Pri tem smo posebno pozornost namenili podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede za predvidene zakonske okvirje. Drugi namen naloge je bil vzpostaviti izhodišča za redno letno spremljanje programov osebne asistence v prihodnje, tudi v luči vedno večjih mednarodnih in nacionalnih potreb po raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe.

V letu 2015 je bilo v programe osebne asistence vključenih 1.125 uporabnikov, med njimi je bilo največ gibalno oviranih. V povprečju so prejeli dobrih 12 ur asistence na teden. Kot ključne storitve osebne asistence lahko opredelimo storitve, namenjene pomoči pri opravljanju temeljnih in podpornih dnevnih opravil, saj sta skoraj dve tretjini (61,5 %) vseh ur osebne asistence namenjeni izvajanju tovrstnih oblik pomoči. Uporabnikov, ki so v letu 2015 prejemali 30 ali več ur osebne asistence na teden in so bili stari od 18 do 65 let, je bilo 160. Ti uporabniki bi bili ob predpostavki, da med pogoji upravičenosti ostaneta prej omenjena starostna omejitev in potreba po 30 ali več ur osebne asistence na teden, upravičeni do sistemske zagotovitve osebne asistence. Na podlagi podatka o številu dodatnih ur asistence, ki bi jih po poročanju izvajalcev še potrebovali trenutni uporabniki osebne asistence, pa ocenjujemo, da bi bilo do zakonske zagotovitve osebne asistence upravičenih še med 50 in 100 oseb.

Več informacij najdete v poročilu.

<<klikni na sliko za povečavo>>

OA slika

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci