Nedelja, 31. Maj 2020

Fast Font

Spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV

V letu 2016 smo na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Direktorata za socialne zadeve pri MDDSZ pripravili analizo izvajanja storitev v varstveno delovnih centrih (VDC) in centrih oz. zavodih za usposabljanje, delo in varstvo (CUDV). Poročilo se nanaša zlasti na izvajanje storitev vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ter različnih oblik institucionalnega varstva (24 ur in 16 ur). Namen naloge je bil zbrati podatke na področju omenjenih storitev za odrasle v VDC in CUDV ter na tej podlagi pripraviti analizo stanja za leto 2015. Dolgoročno gledano je bil namen naloge tudi, da na podlagi omenjene analize stanja pripravimo izhodišča za sistematično spremljanje izvajanja storitev v VDC in CUDV v prihodnje. Obravnavamo odraslo populacijo z različnimi motnjami in hendikepi (v pretežni meri so to osebe z motnjo v duševnem razvoju, ki imajo status po ZDVDTP), ki se vključujejo v storitve VDC in CUDV, ali pa v druge oblike varstva. Podatki o teh osebah se zbirajo po posameznih storitvah, torej parcialno in nepoenoteno. Dolgoročni cilj bi zato vsekakor bil vzpostavitev poenotenega zbiranja, torej informatizacija spremljanja vseh storitev za to populacijo. Izvedena analiza stanja na področju izvajanja storitev za odrasle v VDC in CUDV na nacionalni ravni predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in pripravljalce politike na tem področju, obenem pa z njo zadovoljujemo vedno večje potrebe na nacionalni in mednarodni ravni po raznorodnih in vedno bolj podrobnih statistikah na področju dolgotrajne oskrbe.

V letu 2015 je bilo v VDC/CUDV 3.748 odraslih uporabnikov. Med njimi je bilo več moških kot žensk. Povprečna starost je bila dobrih 41 let. Največ uporabnikov (3.229 oz. 86,1 %) je bilo vključenih (vsaj) v storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji (bodisi so prejemali zgolj to storitev ali pa v kombinaciji s katero drugo). V 16-urno institucionalno varstvo je bilo vključenih 981 oseb, kar je slaba četrtina uporabnikov VDC in CUDV, 496 uporabnikov je prejemalo storitve 24-urnega institucionalnega varstva. Od skupno 3.748 uporabnikov, jih je 2.762 (oz. 73,7 %) prejemalo eno storitev, 986 (oz. 26,3 %) pa dve storitvi. 92,2 % uporabnikov VDC/CUDV je imelo motnjo v duševnem razvoju, med njimi največ zmerno motnjo. V letu 2015 je bilo v VDC in CUDV 2.010 zaposlenih. V čakalni vrsti za storitve institucionalnega varstva sta bili na dan 31. 5. 2016 402 različni osebi.

Več informacij najdete v poročilu.

<<klikni na sliko za povečavo>>

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci