Torek, 14. Julij 2020

Fast Font

Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti

V letu 2016 smo po naročilu MDDSZ izvedli evalvacijo javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti, in sicer evalvacijo skupine osmih visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog, enega zavetišča za brezdomne uživalce drog in dveh nizkokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog. Kjer je bilo možno, smo analizirali programe po podprogramih oz. fazah, ki jih izvajajo v programih. Treba je poudariti, da so programi obarvanih skupin zelo heterogeni in težje medsebojno primerljivi tudi po ožjih sklopih. Dostopna so vsa poročila v anonimizirani obliki brez prilog (ocenjevalnih lestvic, uporabljenih vprašalnikov in dokumentacij ter zbirnikov podatkov).

 

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci