Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva 2013 – 2020: poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2015/2016

Letno poročilo o izvajanju Resolucije povzema stanje v obdobju 2015 - 2016. Redno letno poročilo je oblikovano v skladu s protokolom (predvideno strukturo in vsebino) letnega poročila, ki smo ga pripravili v letu 2013. Kratkemu orisu metodološkega okvirja sledi pregled makroekonomske in demografske situacije v Sloveniji, pregled gospodarskega položaja in stanja na področju trga dela ter drugih dejavnikov, ki vplivajo na socialni položaj prebivalstva. Realizacijo ključnih ciljev Resolucije spremljamo na podlagi že vnaprej določenih kazalnikov, ki za leto 2015 že kažejo določen premik v smeri zastavljenih ciljev (vsaj prvi in drugi cilj). V zadnjem delu letnega poročila prikazujemo informacije o izvajanju nacionalnega in regijskih izvedbenih načrtov. Prvo izvedbeno obdobje za regijske načrte se z letom 2016 izteka, medtem ko prvi nacionalni izvedbeni načrt še ni sprejet.

Resolucija

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci