Torek, 14. Julij 2020

Fast Font

Analiza KCM

Krizni centri za mlade so namenjeni otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. Vanje se po pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma, upor staršem zaradi različnih razlogov, zavrnitev s strani staršev, čustvena prizadetost, adolescentna kriza, problemi v povezavi s šolo ipd.

Zaradi različne dinamike ustanavljanja KCM v Sloveniji (prvi KCM je bil ustanovljen leta 1995, drugi val ustanavljanja KCM je sledil uveljavitvi Zakona o preprečevanju nasilja v družini), je koncept dela KCM različen. Kljub premalo določenemu konceptu dela KCM v predpisih in številnimi problemih s katerimi se soočajo, pa se KCM v Sloveniji pri svojem delu skušajo držati ključnega vodila na področju zaščite otrok, to je otrokove največje koristi. To je zlasti problematično v zadnjem obdobju, ki ga zaznamujejo velike spremembe na gospodarskem in socialnem področju, ki so neposredno in posredno, prek življenjskih razmer staršev, vplivale (predvsem negativno) na življenje otrok v Sloveniji.

V poročilu so predstavljeni nekateri kvantitativni podatki o uporabnikih KCM v zadnjih letih, analiza podatkov zbranih s kvalitativnimi metodami raziskovanja, ki predstavljajo kritičen pogled CSD in KCM na delo in organiziranost KCM ter vrednotenje delovanja KCM kot ga vidijo (bivši) uporabniki KCM. V sklepnem poglavju podajamo ključne ugotovitve, ki izhajajo zbranih podatkov in predloge možnih rešitev, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu delovanju KCM.

KCM

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci