Sreda, 15. Julij 2020

Fast Font

Socialna aktivacija

IRSSV v letu 2017 kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v projektu Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, ki je financiran iz sredstev Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 –2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti, specifični cilj 9.1.1: Vzpostavitev celostnega sistema socialne aktivacije).


Znotraj projekta IRSSV opravlja predvsem naloge strokovne podpore, kot so: priprava strokovnih podlag in navodil za delo koordinatorjev socialne aktivacije na regijskem nivoju (priprava informativnih srečanj s kandidati za vključitev v programe socialne aktivacije, navodila za vodenje pogovorov in pripravo individualnega dogovora z osebo, navodila za spremljanje oseb v programih in po zaključku programov, sodelovanje in mreženje na nivoju regije), priprava različnih obrazcev (obrazec individualnega dogovora z osebo pred vključitvijo v dolge programe socialne aktivacije, obrazci za mesečno in končno individualno poročanje izvajalcev programov, obrazec za zaključna poročila koordinatorjev, ipd.), sodelovanje pri usposabljanju koordinatorjev za socialno aktivacijo in kontaktnih oseb iz CSD in uradov za delo, priprava načrta spremljanja in ocene izvajanja projekta socialne aktivacije in drugo.


5. in 6. junija 2017 je bilo že izvedeno usposabljanje koordinatorjev za socialno aktivacijo v Ljubljani, v juniju pa se bo zvrstilo še 9 regijskih usposabljanj za kontaktne osebe na CSD in uradih za delo. Na vseh usposabljanji, ki jih sicer vodi MDDSZ, sodelujeta tudi sodelavki IRSSV s prispevkom na temo razumevanja socialne aktivacije in umestitve dela koordinatorjev za socialno aktivacijo v obstoječo obravnavo oseb na CSD in uradih za delo.

socialna aktivacija

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si).

logo

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci