Sobota, 22. Februar 2020

Fast Font

CONSENSO projektni sestanek - Ljubljana, 8. in 9. november 2017

CoNSENSo (Community Nurse Supporting Elderly iN a changing Society) je mednarodni projekt, ki vključuje deset partnerjev iz Avstrije, Francije, Italije in Slovenije, skupaj s sedmimi zunanjimi deležniki kot so ministrstva, zdravstvene ustanove in strokovna združenja iz alpskega področja omenjenih držav. Aktivnosti projekta se odvijajo v petih regijah: Piemonte (Italija), Liguria (Italija), Koroška (Avstrija), Primorska (Slovenija), Provansa-Alpe-Azurna obala (Francija). CoNSENSo stremi k razvoju modela, ki bi omogočal zdravstveno in socialno oskrbo starejših na domu, s ključno vlogo in intervencijo patronažnih medicinskih sester (angl. family and community nurse). Te v projektu prevzemajo koordinacijsko vlogo med zdravstvenimi in socialnimi ustanovami, izvajajo zdravstveno preventivo, sodelujejo z zdravniki, socialnimi delavci, nevladnimi organizacijami in drugimi deležniki za namene preventive ali pomoči pri identificiranih socialnih in zdravstvenih težavah ter svetujejo pri prilagoditvi stanovanj na podlagi identificiranih potreb starejšega.

Projekt se je začel decembra 2015 in bo trajal 36 mesecev. V Sloveniji projekt na terenu izvajajo partnerji z Univerze na Primorskem, Fakultete za vede o zdravju v občini Piran. Inštitut RS za socialno varstvo je odgovoren za pripravo evalvacije modela oskrbe. Večino predvidenih aktivnosti smo partnerji izvedli, kljub temu pa ostaja prostor za spremembe in izboljšave, kar se je pokazalo na strokovnem sestanku na Inštitutu RS za socialno varstvo (IRSSV) v sredo, 8.11. in četrtek, 9.11.2017. Na sestanku so bili prisotni predstavniki vseh regij, z izjemo partnerjev iz Francije. Dvodnevna diskusija je zajela pomembne aktualne procese, ki se odvijajo v drugi časovni polovici projekta in kličejo k neizogibnemu skupnemu sodelovanju med partnerji. Raziskovalci IRSSV, ki so vodili sestanek, so predstavili pomembna dognanja in ovire pri nadaljnem razvoju projekta. Ugotovitve raziskovanj in diskusijo/e lahko povzamemo v naslednjih tematikah:

 

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci