Sobota, 22. Februar 2020

Fast Font

Ocenjevanje potreb po dolgotrajni oskrbi

Inštitut RS za socialno varstvo je v obdobju od septembra 2016 do junija 2017 skupaj s člani širše delovne skupine izvajal projekt Priprava podlag za izvedbo pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje sistemskega zakona o dolgotrajni oskrbi, ki je bil prijavljen v okviru prednostne osi Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine ter prednostne naložbe Spodbujanje razpoložljivosti cenovno dostopnih, trajnostnih in visoko kakovostnih storitev, vključno z zdravstvenimi in socialnimi storitvami splošnega pomena. Naložbo sta sofinancirala Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija (www.eu-skladi.si).

Projekt je odgovor na izzive sedanjih sistemov dolgotrajne oskrbe, kjer je uporabnik obravnavan neenotno in segmentirano, znotraj zdravstvenega, socialnega, pokojninskega, družinskega, invalidskega in izobraževalnega sistema. Potrebe posameznika in iz njih izhajajoča vsebina in obseg pomoči in podpore (pravice) so različno definirane, kriteriji in postopki za ugotavljanje potreb so neenotni, neusklajeni, zapleteni in različno dolgi, uporabniki pravice uveljavljajo v različnih sistemih pri tem pa so različno obravnavani, čeprav imajo primerljive potrebe. Nov zakon za dolgotrajno oskrbo bo to področje enotno urejal.

V okviru prve aktivnosti projekta smo oblikovali orodje, postopke in metode, s katerimi bomo lahko določili, ali so zavarovanci upravičeni do dajatev (sredstev, storitev) iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Oblikovano orodje je predpogoj za začetek izvajanja pilotnih projektov, ki bodo podpirali prehod v izvajanje zakona. Metodologija, ki smo jo razvili v okviru projekta, omogoča na podlagi enotnih kriterijev in postopka ugotoviti stopnjo upravičenosti uporabnika, njegove potrebe po dolgotrajni oskrbi ter obseg in vsebino potrebne pomoči. Člani delovne skupine so na podlagi pregleda različnih orodij, v sodelovanju s strokovnjakinjo Moniko Gabanyi, na podlagi rezultatov mednarodne delavnice o ocenjevanju potreb ter zaradi dobre testiranosti, celovitosti in metodološke utemeljenosti izbrali nemško lestvico NBA (Das neue Begutachtungsinstrument) in jo mestoma prilagodili in dopolnili. Lestvica NBA-SLO samo po sebi zagotavlja določanje upravičenosti, ne zadosti pa v celoti kriteriju ugotavljanja potreb uporabnika, tako da smo jo dopolnili še z dvema deloma. To, kar imenujemo orodje za oceno potreb, tako poleg lestvice vključuje še življenjsko zgodbo uporabnika (oz. spoznavanje njegovega sveta), preko katerega dobimo informacije o tem, kako živi, kako se počuti ter predvsem, kaj so njegovi cilji oz. prioritete, ter b) osebni načrt za uporabnika z izvedbenim delom načrta, kjer na podlagi uporabnikovih ciljev identificiramo storitve, ki jih potrebuje, izvajalca teh storitev ter kdaj bo izvajanje potekalo. Izraz »ocena potreb« moramo torej razumeti kot generični pojem, ki pa vsebuje vse tri elemente. Tako lahko določimo stopnjo dajatev (z lestvico) in korigiramo nabor dajatev, da bodo storitve izbrane po osebni meri (v načrtu).

Ker gre pri dolgotrajni oskrbi za integracijo socialne in zdravstvene stroke, je bilo pomembno, da se je v oblikovanje orodja vključil multidisciplinarni tim strokovnjakinj in strokovnjakov, ki so pridobljene rezultate sproti usklajevali s predstavniki odločevalcev (MZ, MDDSZ).
Pri pripravi orodja smo sodelovali:

Lea Lebar, mag. družb. inf. (IRSSV)
Dr. Polona Dremelj (IRSSV)
Dr. Vito Flaker (FSD)
Dr. Nino Rode (IRSSV)
Dr. Jana Mali (FSD)
Andreja Peternelj, dipl. m. s. (MZ)
Mag. Simona Smolej Jež (IRSSV)
Carmen Rajer, mag. soc. (CSD Krško, Sekcija za socialno oskrbo na domu)
Dr. Monika Zadnikar (Združenje fizioterapevtov Slovenije, CIRIUS Kamnik)
Mag. Andreja Krajnc, viš. m. s., dipl. org. (Patronažna zdravstvena nega in babištvo Krajnc Andreja VMS)
Katarina Galof, dipl. del. ter., univ. dipl. org. (ZF)
Mag. Marija Milavec Kapun, viš. m. s., univ. dipl org, prof. def. (ZF)
Dr. Monika Gabanyi, samostojna strokovnjakinja s področja dolgotrajne oskrbe
Nina Topolovec, univ. dipl. prav. (IRSSV)
Mag. Barbara Kobal Tomc (IRSSV)

Celotno poročilo je dostopno na tej povezavi.

slika_logo 

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci