Petek, 28. Februar 2020

Fast Font

Uspešno izveden strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo sta 19. 4. 2018 organizirala strokovni posvet z naslovom Položaj otrok v Sloveniji in predstavitev indeksa blaginje otrok.

Glede na izsledke indeksa se je blaginja otrok v Sloveniji od leta 2010 do leta 2014 izboljšala. V primerjavi s 27. evropskimi državami je bila leta 2014 Slovenija po skupnem indeksu blaginje otrok skupaj s Švedsko uvrščena na 6. mesto, v primerjavi z letom 2010 je za dve mesti napredovala. Blaginja deklic je bila v obeh časovnih točkah boljša od blaginje dečkov. Gledano po nekaterih področjih indeksa, se leta 2014 otroci v Sloveniji najbolje uvrščajo na področju izobraževanja ter družinskih in vrstniški odnosov (6. mesto), najslabše pa na področju vedenj in tveganja (17. mesto).

Dogodek sta otvorila državna sekretarka Martina Vuk iz MDDSZ ter Boštjan Škufca Zaveršek, predsednik Upravnega odbora Slovenske fundacije za UNICEF. Direktorica IRSSV mag. Barbara Kobal Tomc je opisala dosedanje spremljanje položaja otrok v Sloveniji in vizije na tem področju. Državna sekretarka Vlade dr. Andreja Črnak Meglič je predstavila lanskoletno publikacijo IRSSV »Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza«. Iz publikacije je razvidno, da se posledice vseh sprememb v socialni politiki od leta 2005, še zlasti pa po letu 2012, odražajo predvsem v zavarovalni dimenziji države blaginje, pri pokojninah in socialnih transferjih. Bistveno manjše spremembe so bile izvedene pri preskrbovalni dimenziji države blaginje (pri storitvah na področju zdravstva, izobraževanja, socialnega varstva, kulture in športa). Zadnji podatki pa kažejo, da se na mnogih področjih »vračamo« na stanje pred krizo.

Raziskovalca IRSSV dr. Urban Boljka in mag. Mateja Nagode pa sta predstavila indeks blaginje otrok, najnovejše orodje merjenja blaginje otrok v Sloveniji, ki ga je izdelal IRSSV ter predstavlja pomembno novost v slovenskem in mednarodnem prostoru. Dogodek je po razpravi zaključil mag. Andrej Del Fabro, generalni direktor Direktorata za družino na MDDSZ.

Indeks blaginje otrok je pomembna pridobitev tako za Slovenijo kot za Evropo, kar je razvidno iz že izraženega interesa mednarodne skupnosti, zato gre indeks blaginje otrok predstaviti čim širši mednarodni javnosti, ga ustrezno izboljševati in redno posodabljati. Korak naprej v spremljanju položaja otrok v Sloveniji pa predstavlja oblikovanje t. i. regijskega indeksa, ki bi kompleksnejše osvetlil položaj otrok v Sloveniji.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci