Ponedeljek, 25. Maj 2020

Fast Font

Izvajanje pomoči na domu v letu 2017

Na Inštitutu RS za socialno varstvo po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 spremljamo izvajanje pomoči na domu v mreži javne službe v občinah. Namen vzpostavitve rednega in sistematičnega spremljanja je zagotoviti kakovostne in verodostojne nacionalne statistike in na tej osnovi pripravljati letne analize organiziranja in izvajanja storitve.

 

Glavne ugotovitve analize za leto 2017 so naslednje:


- Pomoč na domu je bila v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2017 pravno-formalno zagotovljena v 210 od 212 občin.
- Skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 81 različnih izvajalcev, med njimi že drugo leto zapored beležimo večje število domov za starejše (31) v primerjavi s CSD (27).
- Povprečna potrjena cena ob delavnikih (cena, ki jo plača uporabnik) na uro je na dan 31. 12. 2017 znašala 5,30 evra.
- Za storitve, opravljene ob sobotah, je povprečna potrjena cena na dan 31. 12. 2017 znašala 5,48 evrov. Povprečna cena storitve je ob nedeljah za uporabnika znašala 6,91 evra, ob praznikih pa 7,23 evra. Vse cene so se v primerjavi s preteklim letom zvišale.
- Izvajanje pomoči na domu je bilo za uporabnike brezplačno v eni občini (Odranci).
- Celotni stroški pomoči na domu na uro so na dan 31. 12. 2017 za delavnik v povprečju znašali 17,19 evrov, za nedeljo 21,19, za praznik pa 22,05 evrov.
- Celotna sredstva za pomoč na domu (z oprostitvami) so v letu 2017 skupaj znašala 22.775.251,82 evrov.
- Na dan 31. 12. 2017 je bilo v Sloveniji 7.731 uporabnikov pomoči na domu. Število uporabnikov je v primerjavi z letom 2016 naraslo za 4,8 %.
- Med uporabniki pomoči na domu je približno dve tretjini žensk (66 %), skoraj polovica vseh uporabnikov pa živi sama (49,2 %)
- V letu 2017 je dobra polovica uporabnikov (4.672 oz. 60,5 %) prejemala manj kot 3,5 ure pomoči na domu tedensko.
- Na dan 31. 12. 2017 je bilo po poročanih podatkih najmanj 590 uporabnikov (7,6 %) opravičenih plačila storitve, od tega 61,2 % v celoti.
- Tretjina uporabnikov (33,3 %) se je v storitev vključila v letu 2017, le manjši delež uporabnikov pa je v storitev vključenih več kot sedem let (7,9 %).
- Podatki za leto 2017 kažejo, da med uporabniki pomoči na domu ostaja določen obseg potreb nezadovoljen. Med uporabniki storitve so namreč tudi takšni, ki bi potrebovali izvajanje v večjem obsegu, in sicer je takšnih oseb najmanj 500. Ocenjujemo, da bi se v Sloveniji v tem trenutku v pomoč na domu lahko vključilo še najmanj 500 oseb, ki tega iz različnih razlogov ne storijo. Na čakalnem seznamu je bilo na dan 31. 12. 2017 524 oseb.
- Pomoč na domu prejema 1,7 % (6.788) oseb, starih nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje. Cilj ReNPSV (2013-2020) je tako realiziran skoraj do polovice.

 

Več informacij najdete v poročilu. Prav tako smo kot v preteklih letih, tudi tokrat na naši spletni strani posodobili zemljevid pomoči na domu.

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci