Nedelja, 25. Oktober 2020

Fast Font

Drugo in tretje vmesno poročilo o spremljanju in oceni izvajanja projekta socialne aktivacije

V letih 2018 in 2019 smo pripravili še dve vmesni poročili v sklopu projekta Spremljanje in ocena projekta socialne aktivacije. Drugo vmesno poročilo zajema izkušnje, ocene in mnenja izvajalcev programov socialne aktivacije ter podaja vpogled v značilnosti uporabnikov socialne aktivacije. Tretje vmesno poročilo pa predstavlja poglede, izkušnje in ocene uporabnikov socialne aktivacije, to je oseb, ki so bile ali so vključene v programe.

Obe vmesni poročili navajata različne pomembne ugotovitve. Med drugim se jasno kaže slika velike heterogenosti uporabnikov socialne aktivacije tako po izraženih socialnih problematikah kot po starosti in izobrazbi, kar izvajalce programov postavlja pred precejšnje izzive. Na spodnjem shematskem prikazu to sliko kompleksnosti težav uporabnikov prikazujemo na vzorcu kvalitativno analizirane dokumentacije o uporabnikih dolgih in vmesnih programov. Na splošno ugotavljamo, da so uporabniki v dolgih in vmesnih programih SA dejansko iz ciljnih skupin opredeljenih za socialno aktivacijo in gre za osebe, ki tovrstne programe zares potrebujejo za svoje opolnomočenje, graditev kompetenc in spretnosti ter izboljšanje zaposljivosti.

Izsledki anket z uporabniki v povprečju kažejo na prevladujoče pozitivne izkušnje s socialno aktivacijo. Na splošno so najbolj kritični anketirani uporabniki dolgih programov. Kaže se tudi statistična povezanost med izobrazbo in nezadovoljstvom v programu, kar velja predvsem za dolge programe. Višje izobraženi uporabniki so bolj kritični do različnih elementov programov in imajo višja, bolj jasna pričakovanja.

Splošna ugotovitev je tudi, da je anketiranim uporabnikom SA zelo pomemben odnosni oz. medosebni vidik vključitve v program (odnos in zavzetost koordinatork, odnos strokovnega vodje programa, razumevanje z drugimi uporabniki, počutje v programu).

Uporabniki programov SA izražajo visoko zadovoljstvo z opravljanjem nalog koordinatork SA in sodelovanja z njimi. Kot pozitivna se kaže zasnova koncepta neposrednega dela koordinatork z uporabniki, ki individualno svetovalno delo z njimi koncipira kot izredno pomemben del, saj je na ta način do določene mere zapolnjena vrzel v obstoječem sistemu CSD, kjer zaradi birokratizacije dela strokovnim delavcem pogosto primanjkuje časa za svetovalno delo in celostno obravnavo uporabnikov.

Številne druge ugotovitve si lahko preberete v drugem in tretjem vmesnem poročilu.

Infografika mInfografika2

Logo EU socialni sklad brez roba nalepke

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci