Sreda, 8. December 2021

Fast Font

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov v 2019

Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto na podlagi letnih poročil izvajalcev pripravi analizo izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko javnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o socialnovarstvenih programih, ki jih sofinancira MDDSZ ter na tej podlagi pridobiti vpogled v stanje, trende in razvoj mreže socialnovarstvenih programov. Ažurno spremljanje socialnovarstvenih programov je pomembno z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, zbrani podatki o programih pa predstavljajo tudi pomemben podatkovni vir za pripravo drugih nalog IRSSV ter različnih poročil in publikacij drugih organizacij.

V letu 2019 je pristojno ministrstvo sofinanciralo 186 socialnovarstvenih programov, v katere se je vključilo približno 160.000 uporabnikov, od tega tretjina uporabnikov redno oz. kontinuirano.

Vsa poročila o izvajanju socialnovarstvenih programov od leta 2007 dalje se nahajajo na tej povezavi, aktualna analiza za leto 2019 pa se nahaja tukaj. Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo, smo v enostavni obliki objavili tudi nekaj osnovnih informacij o teh programih. Za več kliknite na seznam.

 

Uporabniki19_final.png

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci