Sreda, 8. December 2021

Fast Font

Programi za invalide

V okviru spremljanja izvajanja programov socialnega varstva spremljamo tudi izvajanje programov, ki so namenjeni invalidom, in sicer Programi za podporno bivanje invalidov in drugi specializirani programi za organizacijo in spodbujanje neodvisnega življenja invalidov.

Novice

Spremljanje programov osebne asistence - analiza izvajanja programov v letu 2017

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2017. Namen vsakoletnega monitoringa programov osebne asistence je dvojen: zagotovitev kontinuiranega pregleda izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji in priprava celovitih letnih statistik o uporabnikih, izvajalskih organizacijah, kadrih in izvajanju storitev osebne asistence na podlagi nacionalnih in mednarodnih potreb in zahtev. Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in odločevalce. Je edini vir podatkov, ki prikazuje stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem območju Slovenije oz. na nacionalni ravni in zajema informacije o programih, ki so bili kot osebna asistenca financirani iz različnih razpisov. Pri tem smo do sedaj posebno pozornost namenili tudi podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede na Zakon o osebni asistenci, ki se je začel izvajati v letošnjem letu.

 

UP splet

 

Izvajanje osebne asistence v letu 2016

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2016. Namen vsakoletnega monitoringa, ki osebno asistenco popiše na celovit in podroben način, in sicer na nacionalni ravni, je pridobiti informacije o tem, kako je v Sloveniji osebna asistenca organizirana, kakšna oskrba in v kolikšnem obsegu se izvaja pod okriljem osebne asistence, kdo so njeni izvajalci, kdo uporabniki ter kdo jo financira. Pri tem smo do sedaj posebno pozornost namenili tudi podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede na sprejete zakonske okvirje. Drugi namen naloge je vzpostaviti izhodišča za redno letno spremljanje programov osebne asistence v bodoče oziroma izhodišča za vzpostavitev centralne zbirke podatkov o osebni asistenci, ki se bo vzpostavila glede na sprejeti Zakon o osebni asistenci.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci