Sreda, 8. December 2021

Fast Font

Delovanje CSD

Inštitut spremlja, analizira in sodeluje pri delovanju centrov za socialno delo. Tako je sodeloval pri vpeljavi in spremljanju različnih baz podatkov na centrih (Socialna baza podatkov, Baza socialnih podatkov) in analiziral delovanje centrov za socialno delo na podlagi letnih poročil o delu CSD in poročil o izvajanju upravnih postopkov na CSD.

Novice

Analiza KCM

Krizni centri za mlade so namenjeni otrokom in mladostnikom od 6. do 18. leta starosti, ki se znajdejo v akutni stiski, zaradi katere je nujna izločitev iz okolja, v katerem bivajo. Vanje se po pomoč zatečejo otroci in mladostniki, ki so v kakršnikoli stiski, ki je v domačem okolju ne morejo razrešiti: nevzdržne razmere doma, upor staršem zaradi različnih razlogov, zavrnitev s strani staršev, čustvena prizadetost, adolescentna kriza, problemi v povezavi s šolo ipd.

Zaradi različne dinamike ustanavljanja KCM v Sloveniji (prvi KCM je bil ustanovljen leta 1995, drugi val ustanavljanja KCM je sledil uveljavitvi Zakona o preprečevanju nasilja v družini), je koncept dela KCM različen. Kljub premalo določenemu konceptu dela KCM v predpisih in številnimi problemih s katerimi se soočajo, pa se KCM v Sloveniji pri svojem delu skušajo držati ključnega vodila na področju zaščite otrok, to je otrokove največje koristi. To je zlasti problematično v zadnjem obdobju, ki ga zaznamujejo velike spremembe na gospodarskem in socialnem področju, ki so neposredno in posredno, prek življenjskih razmer staršev, vplivale (predvsem negativno) na življenje otrok v Sloveniji.

V poročilu so predstavljeni nekateri kvantitativni podatki o uporabnikih KCM v zadnjih letih, analiza podatkov zbranih s kvalitativnimi metodami raziskovanja, ki predstavljajo kritičen pogled CSD in KCM na delo in organiziranost KCM ter vrednotenje delovanja KCM kot ga vidijo (bivši) uporabniki KCM. V sklepnem poglavju podajamo ključne ugotovitve, ki izhajajo zbranih podatkov in predloge možnih rešitev, ki bi pripomogle k učinkovitejšemu delovanju KCM.

KCM

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci