Nedelja, 31. Maj 2020

Fast Font

Ostale pomembne teme s področja položaja starejših in dolgotrajne oskrbe

Projekt CrossCare

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, v obdobju od 1.10.2017 do 31.5.2019, kot eden izmed projektnih partnerjev sodeluje pri projektu CrossCare, programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020. Vodilni partner projekta je Cooperativa Itaca società cooperativa sociale onlus iz kraja Pordenone (Italija). V vlogi partnerjev na projektu sodelujejo še Azienda Pubblica di Servizi alla Persona ITIS (Italija), Residenza per anziani »G. Francescon« Portogruaro (Italija), DEOS, celostna oskrba starostnikov (Slovenija) ter Obalni dom upokojencev Koper (Slovenija). Pri projektu sodeluje še osem pridruženih partnerjev, med katerimi sta tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS ter Ministrstvo za zdravje RS. Vrednost projekta v celoti je 1.196.360,25 EUR, pri čemer Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) sofinancira 1.016.906,22 EUR.

Projekt CrossCare se spopada s skupnimi izzivi programskega območja, povezanimi s staranjem prebivalstva in z njegovimi gospodarskimi in družbenimi posledicami ter neravnovesjem storitev povezanih s socialno vključenostjo in s sistemi socialne varnosti. Splošni cilj projekta je okrepiti zmogljivosti institucionalnega sodelovanja javnih organov in ključnih akterjev socialno-zdravstvenih služb za oskrbo starejših, tako javnih kot zasebnih ter oblikovati skupne rešitve za izzive staranja prebivalstva. Cilj projekta bo dosežen preko podpisa čezmejnega sporazuma, ki ga bodo podpisali pristojni javni organi in ki bo razvil skupen model za celostno in posamezniku prilagojeno obravnavo starejših. Glavni neposredni učinki projekta so: čezmejni sporazum, skupni čezmejni model celostne in posamezniku prilagojene obravnave starejših ter izobraževanja za skupno usposabljanje socialnih in zdravstvenih delavcev. Subjekti, ki bodo imeli od projekta korist so nacionalni, deželni in lokalni javni organi, socialno-zdravstveni delavci in še posebej starejše prebivalstvo, ki bo tako pridobilo prilagojeno oskrbo. Slednje bo privedlo do izboljšanja blaginje, kakovosti življenja in socialne vključenosti starejših. Čezmejni pristop bo prek krepitve odnosov med javnimi organi socialno-zdravstvenih področij in izmenjave dobrih praks med ključnimi akterji, omogočal usklajevanje politik in povečanje znanja potrebnega za skupno učinkovito načrtovanje in izvajanje celostnega modela. Predviden je inovativen pristop k celostni in posamezniku prilagojeni obravnavi starejših in njihovih družin, pri čemer bodo v ospredje postavljene potrebe posameznika, s tem pa bodo preseženi trenutni sistemi, ki predvidevajo le nudenje standardiziranih storitev.

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo je skupaj z drugimi partnerji na projektu zadolžen za pripravo vsebin protokola, teoretično opredelitev modela in evalvacijo slednjega na podlagi testiranja, sodeloval pa bo tudi pri diseminacijskih aktivnostih.

Več informacij o projektu na strani vodilnega partnerja.

CROSS CMYK net

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (European Regional Development Fund) preko programa Interreg V-A Italia-Slovenija 2014-2020.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt CO.N.S.E.N.SO

V obdobju od 16. 12. 2015 do 15. 12. 2018 Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (IRSSV) v vlogi projektnega partnerja sodeluje pri evropskem projektu CO.N.S.E.N.SO ("COmmunity Nurse Supporting Elderly iN a changing SOciety"), programa Interreg Alpine Space. Vodilni partner v projektu je Regione Piemonte Direzione Sanità (Italija), kot projektni partnerji pa (poleg IRSSV) sodelujejo še Azienda Sanitaria Locale Torino 1 (Italija), Regione Liguria (Italija), Accademia Nazionale di Medicina (Italija), Département du Var (Francija), Association pour le Développement des Entreprises et des Compétences (Francija), Univerza na Primorskem (Slovenija), Amt der Kärntner Landesregierung (Avstrija) in European Center of Entrepreneurship Competence & Excellence (Avstrija). V projektu sodeluje tudi sedem pridruženih partnerjev, med katerimi je tudi Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. Vrednost projekta v celoti je 2.052.400 EUR, pri čemer Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) sofinancira 1.744.540 EUR.

Ker staranje evropskega prebivalstva predstavlja nove izzive tako na socialnem področju kot tudi v zdravstvu, projekt skuša z upoštevanjem slednjega, oblikovati celovit model oskrbe, ki v središče postavi starejše prebivalce (zlasti tiste, ki živijo v težko dostopnih predelih alpskega prostora) in povezati področji zdravstvene in socialne oskrbe. Model je oblikovan za spoprijemanje z izzivi, ki jih prinašajo novi demografski trendi in gradi na ključni vlogi patronažne medicinske sestre, ki na podlagi ocene posameznikovih potreb zagotovi in organizira ustrezno zdravstveno in socialno oskrbo. Model se bo izvajal na transnacionalni ravni v izbranih predelih alpskega prostora Italije, Avstrije, Francije in Slovenije ter tako dal medsebojno primerljive učinke, na podlagi katerih bo po izteku projekta mogoče opisan model uporabiti tudi v drugih geografskih območjih.

IRSSV je zadolžen za merjenje učinkov modela na oskrbo starejših prebivalcev alpskega območja, na boljšo dostopnost do storitev oskrbe za starejše prebivalce, kar naj bi slednjim omogočilo, da lahko čim dlje ostanejo v domačem okolju ter izboljšalo njihovo zdravje in splošno kakovost življenja.

Več na uradni spletni strani projekta.

ASP Consenso project logo positive CMYK with ERDF 750px

Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (European Regional Development Fund) preko programa Interreg Alpine Space.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Projekt AHA.SI

V času od 1. marca 2013 do 28. februarja 2016 se izvaja projekt AHA.SI – Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot partnerji pa smo vključeni Inštitut za ekonomska raziskovanja, Inštitut Emonicum, Skupnost socialnih zavodov Slovenije, Zveza društev upokojencev Slovenije, EuroHealthNet in Inštitut RS za socialno varstvo.

Slovenija sodi med države, kjer beležimo dolgo pričakovano življenjsko dobo, žal pa temu ne sledijo v enaki meri tudi pričakovana leta zdravega življenja. S hitro starajočim se prebivalstvom so povezani številni družbeni in politični izzivi, zato je ohranjanje aktivne in zdrave populacije do starosti in v starosti izjemnega pomena za sodobno družbo. Pri tem predstavlja izgradnja celovite socialne politike tako doma kot v okviru Evropske Unije predpogoj za gospodarsko uspešnost družbe in blaginjo njenih prebivalcev.

Kot odziv na omenjeno problematiko Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti RS pripravlja celovito strategijo za aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (»Strategija«). Njen namen je prispevati k naložbam v zdravje in blagostanje ljudi ter k povečanju let zdravega in neodvisnega življenja, s tem pa tudi starejšim omogočiti daljše udejanjanje svojega potenciala za delo.

Projekt AHA.SI je priprava podlag za vključitev v »Strategijo« na treh vsebinskih področjih (IRSSV je aktivno vključen v tretje vsebinsko področje), in sicer

1. Podaljšano zaposlovanje in odloženo upokojevanje (vodi IER);
2. Aktivno in zdravo staranje za aktivno in zdravo starost (vodi Emonicum);
3. Podpora samostojnemu bivanju v domačem okolju ter dolgotrajna oskrba in nega (vodi SSZS).

Dolgoročen cilj projekta je vsem prebivalcem Slovenije z različnimi ukrepi omogočiti bolj aktivno in zdravo starost, kar bo uresničeno tudi skozi boljše povezovanje zdravstvenega in socialnega sistema ter lokalnih skupnosti.

Gradiva, pripravljena v projektu, so dostopna na: http://www.staranje.si/aha-si/izdelki-projekta-project-outputs.

EK logo

Izvedba tega projekta je financirana s strani Evropske komisije.

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami

Leto 2012 je bilo Evropsko leto aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (EL 2012). Ključno vlogo pri obeleževanju tega leta je imelo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Več na http://www.mddsz.gov.si/si/teme_projekti/el2012/. Na Inštitutu RS za socialno varstvo smo v tem letu po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti spremljali in ocenili izvajanje EL 2012 (poročilo).

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drugi projekti

Sodelovali smo v raziskovalnem delu mednarodnega projekta Housingand Home-care for the Elderly and vulnerable people and Local Partnership Strategies in Central  European Cities (HELPS), ki se ukvarja z bivanjem starejših. Slovenski partner v projektu je Zveza društev upokojencev Slovenije, pridruženi partner pa Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

Več o projektu na http://www.helps-project.eu/.

2.052.400 EUR  / ERDF grant: 1.744.540 EUR.

Novice

Delovni posvet projekta aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (AHA.SI)

Partnerji projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji (Active and Healthy Ageing in Slovenia – AHA.SI) smo v torek, 17. junija 2014, organizirali delovni posvet o procesih strateškega planiranja na področju politik staranja. Posvet je bil namenjen predstavitvi projekta AHA.SI in njegove vloge v okviru priprave strategije za aktivno in zdravo staranje v Sloveniji, osrednja vloga posveta pa je bilo srečanje in medsebojna izmenjava stališč udeležencev z različnih področij. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

slika

 

  

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci