Sreda, 16. Oktober 2019

Fast Font

Pomoč na domu, socialna oskrba na domu

Analiza izvajanja storitve pomoč na domu

Pomoč družini na domu, ki je v Zakonu o socialnem varstvu opredeljena kot ena izmed socialnovarstvenih storitev, obsega socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo in obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Več o storitvi

Ker je socialna oskrba na domu temeljna socialnovarstvena storitev, ki se zagotavlja na domu posameznika, smo na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo v letu 2008 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričeli s sistematičnim spremljanjem te storitve po vseh slovenskih občinah. Občine so namreč tiste, ki so dolžne organizirati in zagotoviti socialno oskrbo na domu svojim občanom.

Na Inštitutu RS za socialno varstvo vsako leto pripravimo analizo izvajanja socialne oskrbe na domu v okviru javne mreže (letne analize), nekatere informacije o socialni oskrbi na domu v okviru javne mreže pa predstavljamo še v obliki zemljevida vseh slovenskih občin, kjer za vsako občino navedemo kontaktne podatke izvajalca socialne oskrbe na domu, ki mu je občina podelila koncesijo oziroma je z njim sklenila pogodbo, ter ceno storitve za uporabnika na uro.

 

Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov

V poročilu, ki smo ga pripravili v letu 2014, predstavljamo sintetičen pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov na individualni ravni (angl. needs assessment), kjer najprej na sistematičen in analitičen način predstavimo razvoj in organiziranost socialne oskrbe na domu po evropskih državah in ga primerjamo s slovenskim. Pri tem večinoma sledimo primerjalni analizi oskrbe na domu (Genet idr. 2012a) Nizozemskega inštituta za zdravstvene in socialne študije NIVEL. Gre za prvo sistematično analizo izvajanja oskrbe na domu v Evropi, saj po študiji o organizaciji in financiranju oskrbe na domu iz leta 1996 (Hutten in Kerkstra 1996) ni bila objavljena nobena tovrstna publikacija več. Kjer je bilo možno, smo v pričujočem besedilu poskušali upoštevati najnovejše trende, pri tem pa smo se oprli predvsem na ugotovitve Evropske komisije in na zadnje izčrpno poročilo s področja dolgotrajne oskrbe Adequate social protection against long-term care needs in an ageing society (2014). Preučili smo tudi nekatera druga relevantna besedila (Leichsenring idr. 2013a; Mor idr. 2014; Rodrigues idr. 2014).

V poročilu se torej osredotočamo na socialno oskrbo na domu (ali pomoč na domu), poseben poudarek pri mednarodnem pregledu pa namenimo identificiranju obstoječih modelov ocenjevanja potreb (oz. samooskrbe) uporabnikov socialne oskrbe na domu. V drugem delu poročila se osredinimo na situacijo v Sloveniji z vidika ocenjevanja potreb uporabnikov socialne oskrbe na domu. Pregledali smo, katere instrumente za ocenjevanje potreb in načrtovanje storitve pri svojem delu uporabljajo izvajalci socialne oskrbe na domu, ter jih ovrednotili. Izvedli smo sekundarno analizo, kjer smo z upoštevanjem pristopa od spodaj navzgor (angl. bottom-up) analizirali orodja izvajalcev. Izhajajoč iz obstoječih praks, predlagamo uporabo enotnega oz. standardiziranega instrumenta za vse izvajalce socialne oskrbe na domu, zato lahko naš predlog služi kot osnova za oblikovanje novega in poenotenega instrumenta za ocenjevanje potreb uporabnika na individualni ravni.

Novice

Vabilo na posvet izvajalcem pomoči na domu

Izvajalce pomoči na domu vljudno vabimo na posvet. Prosimo, da svojo udeležbo potrdite najkasneje do 18. 3. 2016 na irssv{a}siol.net ali na tel.: 01 2000 250.

POMOC NA DOMU5

 

Možnost parkiranja na parkiriščih Tobačne (rumeno obarvana polja):

zemljevid2

POMOČ NA DOMU - ODGOVORI NA POGOSTA VPRAŠANJA

V nadaljevanju navajamo nekaj najpogostejših vprašanj in dilem, ki jih imate izvajalci pomoči na domu pri izpolnjevanju zbirnika. Na podlagi vaših klicev ter diskusije in dogovora na posvetu 23. 3. 2016 smo pripravili odgovore na ključna vprašanja oz. pojasnila dilem.

Zavedamo se, da nekaterih podatkov sistematično ne beležite (npr. časovna opredelitev opravil, prejemanje denarnega dodatka, patronažnega varstva ipd.) in da boste morali za potrebe tega zbirnika morali narediti oceno, zato bomo po končanem zbiranju in pripravljeni analizi, z vami izvedli skupinski intervju (v okviru Sekcije za oskrbo na domu), kjer bomo pridobljene rezultate skupaj z vami prediskutirali, jih vsebinsko podkrepili in opozorili na ključne metodološke zadržke pri podajanju ocen.

Prosimo, kliknite na izbrano vprašanje: 

1. Nov rok za oddajo zbirnikov je 20. 4. 2016.

Nov rok za oddajo zbirnikov je 20. 4. 2016.

2. Vsak izvajalec izpolni le en zbirnik, torej za vse občine, v katerih izvaja pomoč na domu, skupaj.

Ni potrebno izpolnjevati zbirnika za vsako občino posebej. V kolikor pa že imate pripravljene zbirnike po občinah, nam jih seveda lahko posredujete tudi v takšni obliki. V tem primeru vas prosimo le, da izvajalcev oz. zaposlenih ne vnašate večkrat, ker bi bila skupna vsota zaposlenih posledično previsoka. Npr. vodja oz. koordinator pomoči na domu naj ne bo zabeležen pri vsaki občini v 100 % deležu zaposlitve za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje, pač pa ustrezno glede na delež dela v posamezni občini ali pa ga zabeležite v 100 % deležu zgolj pri eni občini.

3. Kaj pomeni PAR?

V stolpec PAR vnesite DA, kadar ob enem obisku socialna oskrbovalka oskrbi 2 osebi – DA vpišete pri obeh osebah. V primeru, da oskrbovalka ob enem obisku nudi pomoč eni osebi, vpišite NE.

4. Kako zabeležimo zaposlitveni status (FTE) v primeru, da je oseba zaposlena za polovični delovni čas za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje?

Primer 1: Če je oseba zaposlena za polovični delovni čas, in sicer zgolj za vodenje in strokovno pripravo vpišite 50 v stolpec FTE_VODE_KOORD, v stolpec FTE_NEP_OSKRBA pa 0.

Primer 2: Če je oseba zaposlena za polovični delovni čas za vodenje in strokovno pripravo in za polovični delovni čas za neposredno oskrbo, potem vpišite 50 v stolpec FTE_VODE_KOORD in 50 v stolpec FTE_NEP_OSKRBA.

Primer 3: Če je oseba zaposlena za polni delovni čas za izvajanje neposredne oskrbe, v stolpec FTE_VODE_KOORD vpišite 0 in v stolpec FTE_NEP_OSKRBA 100.

Stolpec

 Kazalnik

Zaloga vrednosti

Primer 1

Primer 2

Primer 3

FTE_VODE_KOORD

Delež zaposlitve za strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje

Vpišite delež (FTE)

50

50

0

FTE_NEP_OSKRBA

Delež zaposlitve za neposredno oskrbo

Vpišite delež (FTE)

0

50

100

 

5. Kako beležiti storitve po posameznih sklopih opravil?

Na primer: Če oseba prejme skupno 3 ure oskrbe na teden, vpišete 3 v rubriko OBSEG STORITVE. Nato z DA ali NE opredelite ali prejema opravila iz posameznih sklopov – temeljna dnevna opravila (TDN), gospodinjska pomoč (GP) in socialni stiki (SS).  Nadalje za vsak posamezen sklop vpišite oz. ocenite koliko ur, lahko tudi minut, pomoči prejme posamezni uporabnik na teden. V primeru, da boste uporabili minute, ustrezno označite v naslovni vrstici (spremenite ure v min). Vsota po posameznih sklopih naj se ujema z navedenim celotnim obsegom storitve na teden (OBSEG STORITVE). Zavedamo se, da se socialni stiki lahko (in pogosto tudi se) vršijo vzporedno z izvajanjem drugih opravil, kljub  temu pa vas prosimo, da posebej zabeležite le tiste, ki se izvajajo 'samostojno' oz. na način, da vsota ne bo presegla OBSEGA STORITVE. Pri analizi bomo upoštevali dejstvo, da se socialni stiki (v smislu komunikacije oz. pogovora) izvajajo avtomatično z obiskom.

Stolpec

 Kazalnik

Zaloga vrednosti

Primer 1

OBSEG STORITVE

Koliko ur pomoči na domu na teden prejme? (iz dogovora)

Vpišite število ur pomoči na domu na teden

3

TDN

Ali v sklopu PND prejema pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih?

1-DA, 2-NE

2

TDN_URE

Če DA, koliko ur v povprečju na teden (iz dogovora)? Če ne razpolagate z natančnim številom ur, naredite oceno.

Vpišite število ur na teden (iz dogovora)

/

TDN_OPRAVILA

Če DA, napišite katera opravila znotraj tega sklopa prejema (glej šifrant opravil spodaj)

Vpišite šifre opravil (npr. A.01 ipd.)

/

GP

Ali v sklopu PND prejema gospodinjsko pomoč?

1-DA, 2-NE

1

GP_URE

Če DA, koliko ur v povprečju na teden (iz dogovora)? Če ne razpolagate z natančnim številom ur, naredite oceno.

Vpišite število ur na teden  (iz dogovora)

2

GP_OPRAVILA

Če DA, napišite katera opravila znotraj tega sklopa prejema (glej šifrant opravil spodaj)

Vpišite šifre opravil (npr. B.01 ipd.)

B.02, B.03, B.05

SS

Ali v sklopu PND prejema pomoč pri ohranjanju socialnih stikov?

1-DA, 2-NE

1

SS_URE

Če DA, koliko ur v povprečju na teden (iz dogovora)? Če ne razpolagate z natančnim številom ur, naredite oceno.

Vpišite število ur na teden  (iz dogovora)

1

SS_OPRAVILA

Če DA, napišite katera opravila znotraj tega sklopa prejema (glej šifrant opravil spodaj)

Vpišite šifre opravil (npr. C.01 ipd.)

C.01, C.02

6. Podatkov o denarnem dodatku ter prejemanju patronažne nege sistematično ne spremljamo niti nimamo podlage za tovrstno spremljanje.

Zavedamo se, da teh podatkov ne spremljate, ker pa so ti podatki ključnega pomena pri spreminjanju zakonodaje na področju dolgotrajne oskrbe, vas vljudno prosimo, da naredite (vsaj) oceno. Pri navajanju, ali je oseba prejemnik denarnega dodatka (PREJEMNIK_DD ), upoštevajte obdobje zadnjih nekaj mesecev. Isto velja za patronažno varstvo  (PATRONAŽA).

7. Kaj uvrščamo pod oprostitve?

Pri oprostitvah upoštevamo znesek, ki ga na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev, namesto uporabnika plača občina. Upoštevamo tisti znesek, ki je določen v dogovoru. Oprostitve, ki jih prejemajo uporabniki zaradi statusa invalidne osebe, prosimo prav tako vnesite v vnosnik. V naslednjem letu bomo vprašalnik in vnosnik prilagodili tako, da bo vzrok prejema oprostitve jasneje razviden.

8. Občina ima izdelana svoja merila na podlagi katerih se odloča za dodeljevanje občinskih oprostitev. Gre torej za posebno oprostitev, ki ni vezana na Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev ali na oprostitev, določeno z zakonom, ampak za občinsko oprostitev. Ali to vpišemo med oprostitve?

V kolikor gre za posebne oprostitve, ki jih določajo občine na podlagi lastno izdelanih kriterijev in niso zakonsko opredeljene, vas prosimo, da jih posebej označite. V stolpcu OPROSTITEV dodate vrednost 4 in zapišete občinska oprostitev.

9. Ali med izvajalce štejemo tudi tiste, ki izvajajo javna dela v smislu dopolnitvenih dejavnosti kot je npr. družabništvo ipd.?

Med izvajalce se šteje zgolj tiste, ki izvajajo pomoči na domu v okviru javne službe. V kolikor javna delavka pomaga pri izvajanju storitev pomoči na domu (torej v spremstvu socialne oskrbovalke), jo štejemo pod izvajalce, v kolikor pa izvaja samostojna opravila izven javne službe, pa je med izvajalce ne štejemo. Sem sodi na primer obiskovanje, nudenje družabništva ipd.

10. Kako beležiti povprečno število opravljenih efektivnih ur na mesec – jih delimo z vsemi 12 meseci ali izpustimo mesece, ko je bila oseba na bolniškem staležu?

Efektivne ure beležite realno. To pomeni, da v kolikor je bila socialna oskrbovalka 2 meseca odsotna zaradi bolezni, vseeno delite z 12. V primeru, da je bila socialna oskrbovalka zaposlena samo pol leta, število ur delite s 6. Upoštevajte tiste socialne oskrbovalke, s katerimi ste imeli sklenjeno pogodbo o zaposlitvi na dan 31. 12. 2015.

11. Kako beležimo število vseh obiskov na mesec  (zavihek izvajalci stolpec ST_OBISKOV)?

Vpišite povprečno število obiskov socialne oskrbovalke pri enem uporabniku na mesec. To pomeni, da pri vsaki socialni oskrbovalki izračunate število obiskov pri vsakem uporabniku na mesec in iz tega izračunajte povprečje kot je razvidno iz spodnje preglednice.

Uporabnik

Povprečno število obiskov na mesec

Uporabnik 1

18

Uporabnik 2

40

Uporabnik 3

10

Uporabnik 4

35

Povprečje

25,75


12. Kako beležimo plačni razred tisti, ki smo zasebniki in nismo razvrščeni v plačne razrede?

V tem primeru vas prosimo, da poskušate zaposlene razvrstiti v plačne razrede javnega sektorja. Lahko zapišete tudi bruto plače in jih bomo naknadno v plačne razrede razvrstili mi.

Indeks blaginje otrok

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

bazaotroci

 

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci