Petek, 28. Februar 2020

Fast Font

Pomoč na domu, socialna oskrba na domu

Analiza izvajanja storitve pomoč na domu

Pomoč družini na domu, ki je v Zakonu o socialnem varstvu opredeljena kot ena izmed socialnovarstvenih storitev, obsega socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo in obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Več o storitvi

Ker je socialna oskrba na domu temeljna socialnovarstvena storitev, ki se zagotavlja na domu posameznika, smo na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo v letu 2008 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričeli s sistematičnim spremljanjem te storitve po vseh slovenskih občinah. Občine so namreč tiste, ki so dolžne organizirati in zagotoviti socialno oskrbo na domu svojim občanom.

Na Inštitutu RS za socialno varstvo vsako leto pripravimo analizo izvajanja socialne oskrbe na domu v okviru javne mreže (letne analize), nekatere informacije o socialni oskrbi na domu v okviru javne mreže pa predstavljamo še v obliki zemljevida vseh slovenskih občin, kjer za vsako občino navedemo kontaktne podatke izvajalca socialne oskrbe na domu, ki mu je občina podelila koncesijo oziroma je z njim sklenila pogodbo, ter ceno storitve za uporabnika na uro.

 

Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov

V poročilu, ki smo ga pripravili v letu 2014, predstavljamo sintetičen pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov na individualni ravni (angl. needs assessment), kjer najprej na sistematičen in analitičen način predstavimo razvoj in organiziranost socialne oskrbe na domu po evropskih državah in ga primerjamo s slovenskim. Pri tem večinoma sledimo primerjalni analizi oskrbe na domu (Genet idr. 2012a) Nizozemskega inštituta za zdravstvene in socialne študije NIVEL. Gre za prvo sistematično analizo izvajanja oskrbe na domu v Evropi, saj po študiji o organizaciji in financiranju oskrbe na domu iz leta 1996 (Hutten in Kerkstra 1996) ni bila objavljena nobena tovrstna publikacija več. Kjer je bilo možno, smo v pričujočem besedilu poskušali upoštevati najnovejše trende, pri tem pa smo se oprli predvsem na ugotovitve Evropske komisije in na zadnje izčrpno poročilo s področja dolgotrajne oskrbe Adequate social protection against long-term care needs in an ageing society (2014). Preučili smo tudi nekatera druga relevantna besedila (Leichsenring idr. 2013a; Mor idr. 2014; Rodrigues idr. 2014).

V poročilu se torej osredotočamo na socialno oskrbo na domu (ali pomoč na domu), poseben poudarek pri mednarodnem pregledu pa namenimo identificiranju obstoječih modelov ocenjevanja potreb (oz. samooskrbe) uporabnikov socialne oskrbe na domu. V drugem delu poročila se osredinimo na situacijo v Sloveniji z vidika ocenjevanja potreb uporabnikov socialne oskrbe na domu. Pregledali smo, katere instrumente za ocenjevanje potreb in načrtovanje storitve pri svojem delu uporabljajo izvajalci socialne oskrbe na domu, ter jih ovrednotili. Izvedli smo sekundarno analizo, kjer smo z upoštevanjem pristopa od spodaj navzgor (angl. bottom-up) analizirali orodja izvajalcev. Izhajajoč iz obstoječih praks, predlagamo uporabo enotnega oz. standardiziranega instrumenta za vse izvajalce socialne oskrbe na domu, zato lahko naš predlog služi kot osnova za oblikovanje novega in poenotenega instrumenta za ocenjevanje potreb uporabnika na individualni ravni.

Novice

Izvajanje pomoči na domu v letu 2014

V okviru letnega plana dela in razvoja na IRSSV po naročilu Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti že od leta 2008 redno in sistematično spremljamo izvajanje storitve pomoč na domu v vseh slovenskih občinah. Analiza je nepogrešljiva in pomembna iz več razlogov. Prvi je prav gotovo ta, da je spremljanje stanja in trendov pri organiziranju in izvajanju pomoči na domu predpogoj za vodenje učinkovite in transparentne politike na tem področju, ažurno spremljanje pa omogoča tudi preverjanje uspešnosti doseganja zastavljenih ciljev nacionalnega programa. Tako zbrani podatki tudi predstavljajo temeljni podatkovni vir za delo strokovnjakov, izvajalcev storitve, raziskovalcev, politikov in drugih načrtovalcev razvoja na tem področju. 

Tokrat predstavljamo že osmo analizo izvajanja storitve. Glavne ugotovitve analize za leto 2014 so naslednje:

- Pomoč na domu se je v okviru mreže javne službe na dan 31. 12. 2014 izvajala v 201 slovenski občini.
- Skupaj je pomoč na domu v okviru mreže javne službe izvajalo 79 različnih izvajalcev, med njimi največ CSD (33).
- Na dan 31. 12. 2014 je bilo v Sloveniji 6.888 uporabnikov pomoči na domu.
- Vseh uporabnikov v letu 2014 je bilo 9.664, kar kaže na visoko fluktuacijo uporabnikov.
- Povprečna potrjena cena ob delavnikih (cena, ki jo plača uporabnik) storitve pomoči na domu na uro je na dan 31. 12. 2014 znašala 5,07 evra.
- Za storitve, opravljene ob sobotah, je povprečna potrjena cena na dan 31. 12. 2014 znašala 5,23 evrov. Povprečna cena storitve je ob nedeljah za uporabnika znašala 6,59 evra, ob praznikih pa 6,91 evra.
- Celotni stroški pomoči na domu na uro so na dan 31. 12. 2014 v povprečju znašali 16,77 evrov.
- Izvajanje pomoči na domu je bilo za uporabnike brezplačno v treh občinah (Ig, Odranci in Škofljica).
- Podatki kažejo, da so povprečni celotni stroški storitve na dan 31. 12. 2014 za nedeljo znašali 20,61 evrov, za praznik pa 21,50 evrov.
- Na dan 31. 12. 2014 je bilo po poročanih podatkih 512 uporabnikov (7,4 %) opravičenih plačila storitve, od tega 74,0 % v celoti.
- Podatki za leto 2014 kažejo, da med uporabniki pomoči na domu ostaja določen obseg potreb nezadovoljen. Med uporabniki storitve so namreč tudi takšni, ki bi potrebovali izvajanje v večjem obsegu, in sicer dopoldne (vsaj 236 uporabnikov), popoldne (vsaj 182 uporabnikov), ob sobotah (vsaj 240 uporabnikov) in ob nedeljah in praznikih (vsaj 253 uporabnikov).
- Podobno kot v lanskem letu, tudi letos ocenjujemo, da bi se v Sloveniji v tem trenutku v pomoč na domu lahko vključilo še preko 500 oseb, ki tega iz različnih razlogov ne storijo.

Več informacij najdete v poročilu. Obveščamo vas tudi, da smo posodobili spletno stran z zemljevidom izvajalcev pomoči na domu in ceno storitve po slovenskih občinah.

Zemljevid PND

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci