Četrtek, 14. November 2019

Fast Font

Pomoč na domu, socialna oskrba na domu

Analiza izvajanja storitve pomoč na domu

Pomoč družini na domu, ki je v Zakonu o socialnem varstvu opredeljena kot ena izmed socialnovarstvenih storitev, obsega socialno oskrbo na domu in mobilno pomoč. Socialna oskrba na domu je namenjena osebam, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, vendar se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Gre za socialno oskrbo upravičenca v primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko le ta lahko nadomesti institucionalno varstvo in obsega gospodinjsko pomoč, pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih ter pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. Več o storitvi

Ker je socialna oskrba na domu temeljna socialnovarstvena storitev, ki se zagotavlja na domu posameznika, smo na Inštitutu Republike Slovenije za socialno varstvo v letu 2008 v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pričeli s sistematičnim spremljanjem te storitve po vseh slovenskih občinah. Občine so namreč tiste, ki so dolžne organizirati in zagotoviti socialno oskrbo na domu svojim občanom.

Na Inštitutu RS za socialno varstvo vsako leto pripravimo analizo izvajanja socialne oskrbe na domu v okviru javne mreže (letne analize), nekatere informacije o socialni oskrbi na domu v okviru javne mreže pa predstavljamo še v obliki zemljevida vseh slovenskih občin, kjer za vsako občino navedemo kontaktne podatke izvajalca socialne oskrbe na domu, ki mu je občina podelila koncesijo oziroma je z njim sklenila pogodbo, ter ceno storitve za uporabnika na uro.

 

Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov

V poročilu, ki smo ga pripravili v letu 2014, predstavljamo sintetičen pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov na individualni ravni (angl. needs assessment), kjer najprej na sistematičen in analitičen način predstavimo razvoj in organiziranost socialne oskrbe na domu po evropskih državah in ga primerjamo s slovenskim. Pri tem večinoma sledimo primerjalni analizi oskrbe na domu (Genet idr. 2012a) Nizozemskega inštituta za zdravstvene in socialne študije NIVEL. Gre za prvo sistematično analizo izvajanja oskrbe na domu v Evropi, saj po študiji o organizaciji in financiranju oskrbe na domu iz leta 1996 (Hutten in Kerkstra 1996) ni bila objavljena nobena tovrstna publikacija več. Kjer je bilo možno, smo v pričujočem besedilu poskušali upoštevati najnovejše trende, pri tem pa smo se oprli predvsem na ugotovitve Evropske komisije in na zadnje izčrpno poročilo s področja dolgotrajne oskrbe Adequate social protection against long-term care needs in an ageing society (2014). Preučili smo tudi nekatera druga relevantna besedila (Leichsenring idr. 2013a; Mor idr. 2014; Rodrigues idr. 2014).

V poročilu se torej osredotočamo na socialno oskrbo na domu (ali pomoč na domu), poseben poudarek pri mednarodnem pregledu pa namenimo identificiranju obstoječih modelov ocenjevanja potreb (oz. samooskrbe) uporabnikov socialne oskrbe na domu. V drugem delu poročila se osredinimo na situacijo v Sloveniji z vidika ocenjevanja potreb uporabnikov socialne oskrbe na domu. Pregledali smo, katere instrumente za ocenjevanje potreb in načrtovanje storitve pri svojem delu uporabljajo izvajalci socialne oskrbe na domu, ter jih ovrednotili. Izvedli smo sekundarno analizo, kjer smo z upoštevanjem pristopa od spodaj navzgor (angl. bottom-up) analizirali orodja izvajalcev. Izhajajoč iz obstoječih praks, predlagamo uporabo enotnega oz. standardiziranega instrumenta za vse izvajalce socialne oskrbe na domu, zato lahko naš predlog služi kot osnova za oblikovanje novega in poenotenega instrumenta za ocenjevanje potreb uporabnika na individualni ravni.

Novice

Oskrba starih med državo in družino

V najnovejšem izvodu revije Teorija in praksa 5 (2014) si lahko preberete članek z naslovom OSKRBA STARIH MED DRŽAVO IN DRUŽINO: TIPI OSKRBE MED UPORABNIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU.

Avtorice (Hlebec, Nagode, Filipovič Hrast) na podatkih prve reprezentativne slovenske raziskave uporabnikov socialnovarstvene storitve pomoč na domu predstavijo tipe oskrbe uporabnikov pomoči na domu ter vpliv dveh dejavnikov nanje, in sicer: potrebe po pomoči pri posameznih aktivnostih vsakdanjega življenja ter dostopnost neformalnega omrežja. Rezultati analize pokažejo, da imata ključen vpliv na uporabo različnih tipov oskrbe stopnja funkcionalne sposobnosti starejše osebe in pa sestava gospodinjstva – pri čemer so avtorice razlikovale med izključno neformalno oskrbo, izključno formalno oskrbo ter kombinacijo neformalne in formalne oskrbe.

 

teorija in praksa

 

Deli

Izvajanje pomoči na domu v letu 2013

Na voljo so najnovejši podatki o izvajanju socialnovarstvene storitve pomoč na domu za leto 2013, ki smo jih zbrali na Inštitutu RS za socialno varstvo. Predstavljamo jih v poročilu Izvajanje pomoči na domu – analiza stanja v letu 2013, kjer najprej predstavimo socialnovarstveno storitev pomoč na domu, uvodnemu poglavju pa sledita metodologija zbiranja podatkov in analiza pridobljenih podatkov.

Glavne ugotovitve analize za leto 2013:

• storitev se je v okviru javne mreže izvajala v 208 slovenskih občinah;
• štiri občine so storitev pomoči na domu izvajale za uporabnike brezplačno, saj so celotne stroške izvajanja storitve krile iz občinskih sredstev;
• število uporabnikov je že drugo leto zapored nekoliko upadlo - konec leta 2013 je bilo v Sloveniji 6.540 uporabnikov pomoči na domu;
• večina uporabnikov je ob kocu leta 2013 prejemala storitev v obsegu manj kot 3,5 ure na teden;
• povprečna cena storitve na uro za uporabnika je v letih 2006-2012 postopoma naraščala; v letu 2012 je znašala 5,27 EUR, v letu 2013 pa 5,12 EUR ;
• celotni stroški storitve so v povprečju znašali 16,91 EUR, kar je 66 centov manj kot leto prej;
• na področje izvajanja pomoči na domu vstopa čedalje večje število domov za starejše in zasebnikov s koncesijo občine.

 

Več informacij je dostopnih v poročilu. Obveščamo vas tudi, da smo posodobili spletno stran z zemljevidom izvajalcev pomoči na domu in ceno storitve po slovenskih občinah.

 IMAG2014

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci