Sreda, 8. December 2021

Fast Font

SOCIALNA AKTIVACIJA

slika eu sa

Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije – spremljanje in ocena izvajanja

V letih 2018 in 2019 Inštitut RS za socialno varstvo kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti, specifični cilj 9.1.1: Vzpostavitev celostnega sistema socialne aktivacije). Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) in Republika Slovenija.

Celotna operacija vključuje vzpostavitev in delovanje sistema socialne aktivacije, s koordinatorji za socialno aktivacijo, ki neposredno delajo z uporabniki pred vključitvijo v program(e), ter kratke (3 mesečne), vmesne (6 mesečne) in dolge (11 mesečne) programe socialne aktivacije regijsko razporejene po Sloveniji. Ciljna skupina za socialno aktivacijo so dolgotrajno brezposelne osebe in/ali dolgotrajni prejemniki denarnih socialnih pomoči, ki imajo različne kompleksne socialne problematike in so že dalj časa neaktivni.

Projektne aktivnosti Inštituta RS za socialno varstvo so vezane na spremljanje in oceno uspešnosti izvajanja socialne aktivacije in to tako novo vzpostavljenega sistema kot programov. Pri spremljanju in oceni poteka socialne aktivacije upoštevamo vidike, izkušnje in ocene vseh ključnih deležnikov v projektu: koordinatorjev socialne aktivacije, centrov za socialno delo, Zavoda RS za zaposlovanje oz. uradov za delo, MDDSZ (Direktorata za socialne zadeve, PE za delovanje sistema in PE za izvajanje kohezijske politike), izvajalcev programov (kratkih, dolgih in vmesnih) in uporabnikov. Glavni poudarek spremljanja in ocene uspešnosti izvajanja sistema in programov socialne aktivacije je na ugotavljanju koristi za uporabnike (pridobljene kompetence, izboljšana zaposljivost, izhodi iz programa, perspektiva po zaključku programa, predčasni izhodi, ipd.). Za spremljanje in oceno uspešnosti izvajanja sistema in programov socialne aktivacije uporabljamo kombinacijo različnih kvalitativnih in kvantitativnih metod (intervjuji, fokusne skupine, spletni vprašalniki za posamezne ciljne skupine, analiza administrativnih podatkov, ki se o uporabniku zbirajo ob vključitvi v socialno aktivacijo, analiza individualnih dogovorov in poročil izvajalcev o uporabniku ipd.).

Novice

Končno poročilo o spremljanju in oceni izvajanja projekta Socialne aktivacije

Poročilo, ki ga objavljamo, predstavlja končno poročilo dve leti trajajočega spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije. IRSSV je nalogo izvajal po pogodbi z MDDSZ v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, sofinancirane iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije je potekalo v letih 2018 in 2019, poročilo pa se časovno nanaša na obdobje prvih dveh in pol let izvajanja socialne aktivacije, tj. od začetka leta 2017 do jeseni 2019. V tem obdobju so bili izvedeni vsi programi socialne aktivacije po prvih štirih javnih razpisih za izvajalske organizacije (dolgi programi, kratki tipa A in tipa C ter vmesni programi). Jeseni 2019 so se začeli izvajati programi po 5. javnem razpisu za izvajalske organizacije, vendar ti v končnem poročilu niso več zajeti.

Končno poročilo spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije ne predstavlja evalvacije projekta (operacije), ampak se osredotoča na različne vidike vzpostavitve in delovanja sistema socialne aktivacije in programov socialne aktivacije in poglede ter na izkušnje in pridobitve uporabnikov (vključenih oseb). Različne vidike vzpostavitve in izvajanja sistema (procesov) in programov socialne aktivacije smo opazovali predvsem z vidika učinkov na uporabnike, tako v smislu neposrednih učinkov (pridobitve za uporabnike) kot posrednih (npr. spremembe in pridobitve, ki jih socialna aktivacija prinaša v sistem obravnave uporabnikov na CSD in UD).

Poročilo z naslovom Izvajanje socialne aktivacije v obdobju od začetka leta 2017 do jeseni 2019: ugotovitve in priporočila prinaša sintezo ugotovitev celotnega projekta spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije ter strokovni razmislek ob teh ugotovitvah, vključno s priporočili za izvajanje operacije v naprej. V njem strukturirano osvetljujemo in izpostavljamo ugotovitve glede različnih pomembnih tem in vprašanj, vezanih na izvajanje socialne aktivacije v letih 2017 – 2019, pri tem pa upoštevamo tudi poglede in ocene različnih deležnikov socialne aktivacije. Poročilo sestavlja šest poglavij, vsebinsko centralna pa so tri. Tretje poglavje je namenjeno vsebinskemu kontekstu in opisu ter podatkom o izvajanju socialne aktivacije v opazovanem obdobju. Obširno četrto poglavje je namenjeno ugotovitvam in poudarkom po ključnih temah, razdeljeno pa je na ugotovitve in poudarke vezane na (i) sistem socialne aktivacije in sodelovanje deležnikov, (ii) uporabnike socialne aktivacije in (iii) programe in izvajalske organizacije. Peto poglavje vsebuje zaključke in priporočila.

Poročilo objavljamo tukaj.

Četrto vmesno poročilo o spremljanju in oceni izvajanja projekta Socialne aktivacije

Jeseni 2019 smo na IRSSV pripravili četrto vmesno poročilo v sklopu projekta Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije. V poročilu predstavljamo izkušnje in poglede izvajalcev programov, koordinatork socialne aktivacije ter kontaktnih oseb CSD in UD na socialno aktivacijo, po zaključenih programih prvih štirih javnih razpisov, tj. kratkih (3 mesečnih) programov, dolgih (11 mesečnih) in vmesnih (6 mesečnih) programov socialne aktivacije.

Razgovore z izbranimi izvajalci vmesnih in dolgih programov smo opravili ob terenskih obiskih junija in julija 2019. Ugotovitve razgovorov predstavljamo v posebnem poglavju, v katerem je poudarek predvsem na izkušnjah izvajalcev s heterogenostjo in različno motivacijo uporabnikov, praksah, metodah in delovnih pristopih, ki se v socialni aktivaciji dobro obnesejo, ter tudi pristopih, ki se ne, socialnih in zaposlitvenih vsebinah aktivacijskih programov, organizacijskih vidikih izvedbe programov, sodelovanju izvajalcev z drugimi akterji, ter lokalnih okoliščinah in kako te vplivajo na izvajanje programov socialne aktivacije.

Izkušnje in poglede koordinatork ter kontaktnih oseb na CSD in UD smo pridobili z anketami, ki smo jih izvedli septembra 2019. Ugotovitve na podlagi analiziranih odgovorov smo v poročilu strnili okoli naslednjih tematik: pogledi na uporabnike SA (nabor kandidatov za vključitev v programe, ocena možnosti vplivanja na motivacijo uporabnikov, ocena koristi uporabnikov od programov SA), pogledi na programe SA in izvajalce programov ter dobre in slabe prakse, pogledi na medsebojno sodelovanje akterjev v sistemu SA, in splošne ocene in odnos akterjev do socialne aktivacije.

Ugotovitve si lahko ogledate v poročilu s prilogo.

Drugo in tretje vmesno poročilo o spremljanju in oceni izvajanja projekta socialne aktivacije

V letih 2018 in 2019 smo pripravili še dve vmesni poročili v sklopu projekta Spremljanje in ocena projekta socialne aktivacije. Drugo vmesno poročilo zajema izkušnje, ocene in mnenja izvajalcev programov socialne aktivacije ter podaja vpogled v značilnosti uporabnikov socialne aktivacije. Tretje vmesno poročilo pa predstavlja poglede, izkušnje in ocene uporabnikov socialne aktivacije, to je oseb, ki so bile ali so vključene v programe.

Obe vmesni poročili navajata različne pomembne ugotovitve. Med drugim se jasno kaže slika velike heterogenosti uporabnikov socialne aktivacije tako po izraženih socialnih problematikah kot po starosti in izobrazbi, kar izvajalce programov postavlja pred precejšnje izzive. Na spodnjem shematskem prikazu to sliko kompleksnosti težav uporabnikov prikazujemo na vzorcu kvalitativno analizirane dokumentacije o uporabnikih dolgih in vmesnih programov. Na splošno ugotavljamo, da so uporabniki v dolgih in vmesnih programih SA dejansko iz ciljnih skupin opredeljenih za socialno aktivacijo in gre za osebe, ki tovrstne programe zares potrebujejo za svoje opolnomočenje, graditev kompetenc in spretnosti ter izboljšanje zaposljivosti.

Izsledki anket z uporabniki v povprečju kažejo na prevladujoče pozitivne izkušnje s socialno aktivacijo. Na splošno so najbolj kritični anketirani uporabniki dolgih programov. Kaže se tudi statistična povezanost med izobrazbo in nezadovoljstvom v programu, kar velja predvsem za dolge programe. Višje izobraženi uporabniki so bolj kritični do različnih elementov programov in imajo višja, bolj jasna pričakovanja.

Splošna ugotovitev je tudi, da je anketiranim uporabnikom SA zelo pomemben odnosni oz. medosebni vidik vključitve v program (odnos in zavzetost koordinatork, odnos strokovnega vodje programa, razumevanje z drugimi uporabniki, počutje v programu).

Uporabniki programov SA izražajo visoko zadovoljstvo z opravljanjem nalog koordinatork SA in sodelovanja z njimi. Kot pozitivna se kaže zasnova koncepta neposrednega dela koordinatork z uporabniki, ki individualno svetovalno delo z njimi koncipira kot izredno pomemben del, saj je na ta način do določene mere zapolnjena vrzel v obstoječem sistemu CSD, kjer zaradi birokratizacije dela strokovnim delavcem pogosto primanjkuje časa za svetovalno delo in celostno obravnavo uporabnikov.

Številne druge ugotovitve si lahko preberete v drugem in tretjem vmesnem poročilu.

Infografika mInfografika2

Logo EU socialni sklad brez roba nalepke

Prvo poročilo o spremljanju in oceni izvajanja projekta socialne aktivacije

Na IRSSV izvajamo aktivnosti, vezane na spremljanje in oceno poteka izvedbe pilotnega projekta MDDSZ »Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije«. Od marca 2018 do aprila 2019 smo pripravili tri vmesna poročila, do decembra 2019 pa sledi še eno vmesno poročilo in končno poročilo.

Objavljamo prvo vmesno poročilo (s prilogami) z naslovom Spremljanje in ocena poteka vzpostavitve sistema socialne aktivacije, ki je bilo pripravljeno že junija 2018. V njem smo se osredotočili na pregled vzpostavitve sistema socialne aktivacije (SA) z vidika vseh ključnih akterjev v sistemu (ustvarjalcev politik, koordinatorjev SA, kontaktnih oseb za SA na CSD in na uradih za delo ZRSZ).

Logo EKP socialni sklad SLO slogan

Mednarodna študija Povezano izvajanje socialnih storitev s ciljem aktivacije prejemnikov minimalnega dohodka na trgu dela

IRSSV je od oktobra 2016 do marca 2018 sodeloval v mednarodni študiji z naslovom Povezano izvajanje socialnih storitev s ciljem aktivacije prejemnikov minimalnega dohodka na trgu dela (Integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients at the labour market – IDSS). Študijo je financirala Evropska komisija (DG EMPL), koordinator študije pa je bil konzorcij treh organizacij: Eftheia (Belgija), Budapest Institute (Madžarska) in ICON Institute (Nemčija). V študiji smo sodelovali raziskovalci 12 držav (članic EU in Švice).

Osnovni namen mednarodne študije je bil proučiti različne vidike nacionalnih reform, ki so imele za cilj ali za enega od ciljev skupno ali povezano obravnavo dolgotrajno brezposelnih oseb oz. oseb, ki prejemajo minimalni dohodek (socialno pomoč), s strani socialnih služb in služb za zaposlovanje. Študija se je osredotočala na identificiranje nacionalnih reformnih poti pri povezovanju socialnih in zaposlitvenih storitev in na ugotavljanje, kateri dejavniki najbolj vplivajo na uspeh ali neuspeh reform povezovanja storitev (spodbude in ovire v različnih fazah procesa). Hkrati je bila za vse sodelujoč države narejena cost-benefit analiza, s katero so poskušali raziskovalci ugotoviti učinke povezovanja storitev na zaposlovanje oseb, ki prejemajo minimalni dohodek, in na zmanjšanje revščine.

Za Slovenijo je bila s strani koordinatorjev in financerja študije za proučevanje izbrana reforma sistema socialnih transferjev odvisnih od materialnega položaja osebe oz. družine, katera se je začela izvajati 1. januarja 2012, znotraj te reforme pa vidik aktivacije prejemnikov DSP in povezovanja ZRSZ in CSD (skupne komisije za obravnavo brezposelnih soeb s kompleksnimi problemi) – čeprav je to v reformi predstavljalo le manjši, obrobni vidik. Na IRSSV smo pripravili obsežno nacionalno poročilo v angleškem jeziku, ki vključuje tudi informacije pridobljene z 20 intervjuji z različnimi deležniki. Poročilo (v angleškem jeziku) objavljamo tukaj.

V začetku marca 2018 je bila v Bruslju diseminacijska konferenca, na kateri so bili predstavljeni zaključki študije. Predstavitve rezultatov in nekateri drugi dokumenti študije (vključno z vsemi nacionalnimi poročili) so dostopni (v angleškem jeziku) na naslednji povezavi: https://www.idss-conference.eu/.

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci