Sreda, 8. December 2021

Fast Font

Socialno-varstveni programi

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva spada med redne letne naloge IRSSV že vrsto let. Vsako leto tako zberemo letna poročila o izvajanju programov, ki jih sofinancira MDDSZ, ter na njihovi podlagi pripravimo v pretežni meri kvantitativno analizo socialnovarstvenih programov, ki so se izvajali v preteklem letu. S tem pridobimo vpogled v razvoj mreže programov socialnega varstva, ki jih finančno podpira MDDSZ, in pluralizacijo te mreže. Ažurno spremljanje programov socialnega varstva je pomembno tudi z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v ključnih strateških dokumentih na tem področju. Poročila s tega področja najdete tukaj.

Z namenom čim širše javne dostopnosti nekaterih osnovnih podatkov o programih, ki jih sofinancira MDDSZ, smo leta 2010 na našem spletnem mestu prvič objavili osnovne podatke o programih, in sicer v uporabniku prijazni in enostavni obliki. To bazo podatkov posodabljamo vsako leto.

Vsi programi, ki so od Socialne zbornice Slovenije pridobili listino o strokovni verifikaciji in so praviloma večletno sofinancirani s strani MDDSZ, so vključeni v sistem rednega nacionalnega ocenjevanja. Gre za javne socialnovarstvene programe, ki se morajo po dogovoru z MDDSZ vključiti v enotni sistem evalviranja. V ta namen smo razvili evalvacijski model, izobraževalni program, merske instrumente, pripravili računalniško aplikacijo v programskem paketu Open Office za vnos podatkov in napisali priročnik za uporabo aplikacije. Redno potekajo izobraževanja ter tehnična pomoč vključenim v sistem evalviranja ter vključevanje novih programov, ki pridobijo verifikacijo Socialne zbornice Slovenije.

V letu 2013 smo pričeli z drugim krogom evalvacij. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Novice

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov v 2018

Inštitut RS za socialno varstvo vsako leto na podlagi letnih poročil izvajalcev pripravi analizo izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih preko javnih razpisov sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen naloge je zbrati in analizirati podatke o socialnovarstvenih programih, ki jih sofinancira MDDSZ ter na tej podlagi pridobiti vpogled v stanje, trende in razvoj mreže socialnovarstvenih programov. Ažurno spremljanje socialnovarstvenih programov je pomembno z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020, zbrani podatki o programih pa predstavljajo tudi pomemben podatkovni vir za pripravo drugih nalog IRSSV ter različnih poročil in publikacij drugih organizacij. V letu 2018 je pristojno ministrstvo sofinanciralo 192 socialnovarstvenih programov, v katere se je vključilo približno 160.000 uporabnikov, od tega tretjina uporabnikov redno oz. kontinuirano.

 

Vsa poročila o izvajanju socialnovarstvenih programov od leta 2007 dalje se nahajajo na tej povezavi, aktualna analiza za leto 2018 pa se nahaja tukaj. Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo, smo v enostavni obliki objavili tudi nekaj osnovnih informacij o teh programih. Za več kliknite na seznam.

 

Evalvacije JSVP

V letu 2016 smo po naročilu MDDSZ skupaj z izvajalci javnih socialnovarstvenih programov izdelali nekaj novih sklopov evalvacijskih vprašalnikov (nekemične odvisnosti, spolne zlorabe, ….). Vsi evalvacijski vprašalniki so dostopni v rubriki EVALVACIJE JSVP - Aktualni vprašalniki, skupni cilji in postopki po sklopih 2017.

Evalvacija javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti

V letu 2016 smo po naročilu MDDSZ izvedli evalvacijo javnih socialnovarstvenih programov s področja preprečevanja zasvojenosti, in sicer evalvacijo skupine osmih visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog, enega zavetišča za brezdomne uživalce drog in dveh nizkokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog. Kjer je bilo možno, smo analizirali programe po podprogramih oz. fazah, ki jih izvajajo v programih. Treba je poudariti, da so programi obarvanih skupin zelo heterogeni in težje medsebojno primerljivi tudi po ožjih sklopih. Dostopna so vsa poročila v anonimizirani obliki brez prilog (ocenjevalnih lestvic, uporabljenih vprašalnikov in dokumentacij ter zbirnikov podatkov).

 

 

Deli

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov v letu 2013

Spremljanje izvajanja socialnovarstvenih programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, spada med redne letne naloge Inštituta RS za socialno varstvo. Na povezavi objavljamo poročilo o izvajanju programov v letu 2013, kjer pa lahko najdete tudi poročila o izvajanju programov v preteklih letih.

Z namenom čim širše javne dostopnosti podatkov o programih, ki jih sofinancira pristojno ministrstvo, smo v enostavni obliki objavili nekaj osnovnih informacij o teh programih. Najdete jih tukaj.

 

Deli

Izvajanje socialnovarstvenih programov v letu 2012

Socialnovarstveni programi so namenjeni preprečevanju in reševanju socialnih stisk in težav ranljivih skupin prebivalstva in predstavljajo dopolnitev socialnovarstvenim storitvam, ki se izvajajo v okviru javne mreže in javnim pooblastilom, ki jih izvajajo centri za socialno delo. Programi se izvajajo na podlagi strokovne verifikacije in smernic, ki so objavljene v javnih razpisih za njihovo (so)financiranje. Programi se namreč financirajo iz različnih virov, in sicer iz sredstev MDDSZ, občin, FIHO, ZRSZ, donacij, sredstev uporabnikov in drugih virov.

Na IRSSV pripravljamo letno analizo programov, ki jih sofinancira Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Glavni namen spremljanja izvajanja programov socialnega varstva je pridobiti vpogled v razvoj mreže programov socialnega varstva in pluralizacijo le-te ter preveriti doseganje ciljev, zastavljenih v ključnih strateških dokumentih na področju socialnega varstva.

Poročilo o izvajanju programov v letu 2012 se nahaja tukaj.

Na tej povezavi pa lahko najdete osnovne kontaktne informacije o programih socialnega varstva.

 

Deli

Indeks blaginje otrok

 

RIBO logo za irssv page

 

65plus logo spletka

 

LogoDO

 

di logo6

 

bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci

 
bazaotroci