O inštitutu

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo (v nadaljevanju IRSSV) je bil ustanovljen leta 1996 z namenom oblikovanja in vzdrževanja stalne informacijske podpore ministrstvu, pristojnemu za socialno varstvo, ki služi kot pomoč pri oblikovanju ukrepov nacionalne politike socialnega varstva. Od leta 2001 IRSSV pokriva tudi področje družine in družinske politike ter od leta 2004 v tem okviru posega tudi na področje položaja blaginje otrok in mladine. V zadnjih letih se njegova dejavnost usmerja tudi na področje invalidske problematike.

Konec leta 2021 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o osebni asistenci (Ur.l. RS št. 172/21), Zakon z namenom strokovnega in kakovostnega izvajanja storitev osebne asistence ter zagotovitve primerljivega ocenjevanja vseh uporabnikov, IRSSV pooblašča oziroma mu nalaga izvajanje programov usposabljanja osebnih asistentov, strokovnih vodij in usklajevalcev osebne asistence, usposabljanje uporabnikov, koordinatorjev in članov strokovne komisije ter vzpostavitev izvedenskega organa pri Inštitutu v treh mesecih po uveljavitvi zakona. Inštitut sočasno prevzema naloge razvoja orodja za ocenjevanje potreb po osebni asistenci.

Zato smo se v letu 2022 reorganizirali in ustanovili dva oddelka:

  • Raziskovalno projektni oddelek, ki je namenjen izvajanju temeljnih ustanovnih nalog Inštituta, t.j. nalog, določenih z zakoni, drugimi predpisi ter strateškimi dokumenti, ki urejajo področje socialnega varstva, varstvo invalidov, otrok, mladine in družine, dolgotrajne oskrbe in deinstitucionalizacije, ter naloge, ki izvirajo iz projektov (projektno delo). Delovno področje tega oddelka vključuje raziskovalno – analitično delo na navedenih področjih, s poudarkom na evalvacijskih študijah. Z našimi študijami zagotavljamo strokovno podporo štirim direktoratom Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti: Direktoratu za socialne zadeve, Direktoratu za družino, Direktoratu za starejše in deinstitucionalizacijo ter Direktoratu za invalide.
  • Izvedenski oddelek, ki je namenjen izvajanju nalog, ki jih Inštitutu podeljuje oz. nalaga Zakon o osebni asistenci: naloge s področja usposabljanja, razvoja orodja za ocenjevanje potreb po osebni asistenci ter naloge izvedenskega organa v postopku uveljavljanja pravice do osebne asistence.

Oblikovali smo tudi Službo za splošne zadeve, ki zagotavlja administrativno organizacijske podporo za delovanje Inštituta.

mag. Barbara Kobal Tomc

 

Osebna izkaznica

 

Javni zavod:

Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo

Angleško ime:

Social Protection Institute of the Republic of Slovenia

Skrajšano ime:

IRSSV

Sedež: 

Tržaška 2, 1000 Ljubljana

Telefon: 

+ 386 1 2000 250, +386 1 2000 260

E-mail

irssv@siol.net 

Matična številka:
59 666 04

Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov (DPO):


Odvetnica Alja Fakin, Trdinova ulica 5, 1000 Ljubljana