Spremljanje zakonodaje in strateških dokumentov

Konvencijo o pravicah invalidov je Državni zbor ratificiral leta 2008. Gre za pravno zavezujoč dokument Združenih narodov s področja invalidskega varstva za uveljavljanje načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanje diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja. Besedilo konvencije je osnovano na človekovih pravicah, dodana vrednost je izpeljava ukrepov, ki omogočajo invalidom dostopnost uresničevanja pravic.

Inštitut je v letu 2012 pripravil uvodno poročilo Slovenije o izvajanju določil Konvencije o pravicah invalidov. Poročilo vsebuje informacije v zvezi s pravnim in dejanskim izvajanjem od člena 1 do člena 33 konvencije in je pripravljeno na podlagi smernic za poročanje in organizacijo informacij, ki jih je potrebno vključiti v poročilo o ukrepih, ki jih je država pogodbenica sprejela za izpolnjevanje obveznosti iz konvencije.

Vlada Republike Slovenije je v januarju 2014 sprejela Akcijski program za invalide 2014–2021. Namen Akcijskega programa za invalide 2014–2021 je spodbujati, varovati in zagotavljati polnopravno in enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov in spodbujati spoštovanje njihovega dostojanstva. Gre za program ukrepov za vse invalide, ne glede na vrsto invalidnosti ali njihovo starost, na vseh področjih, ki pomembno vplivajo na njihovo življenje (ozaveščanje in informiranje, bivanje in vključevanje, dostopnost, vzgoja in izobraževanje, delo in zaposlovanje, finančno-socialna varnost, zdravje in zdravstveno varstvo, kulturno udejstvovanje, šport in prostočasne dejavnosti, versko in duhovno življenje, samoorganiziranje invalidov, nasilje in diskriminacija ter staranje z invalidnostjo).

Za spremljanje izvajanja API je ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti aprila 2014 imenovala posebno komisijo, katere naloga je, da Vladi Republike Slovenije vsako leto predloži poročilo o izvajanju API za preteklo leto. Inštitut na podlagi poročil, ki jih posredujejo nosilci ukrepov, pripravi letno poročilo o uresničevanju Akcijskega programa za invalide 2014-2021, ki ga vsako leto obravnava Vlada Republike Slovenije. Poročila s tega področja najdete tukaj.

Glede na potrebe naročnika (MDDSZ, Direktorat za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja) spremljamo tudi izvajanje zakonodaje, ki ureja pravice invalidov. Poročila s tega področja najdete tukaj.