Dobrodošli v spletni bazi podatkov o otrocih!

V bazi podatkov so zbrani osnovni kazalniki, ki omogočajo vpogled v življenje otrok. Oblikovana je z namenom, da zagotovimo sistematično spremljanje in proučevanje kakovosti življenja otrok v Republiki Sloveniji na enem mestu. Da bi bilo to možno, smo za potrebe rednega spremljanja in analize napredka pri doseganju ciljev in aktivnosti v korist otrok oblikovali osnovni nabor kazalnikov.

Podatki v bazi se nanašajo na otroke, kot so opredeljeni v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah, torej na populacijo v starosti od 0 do 18 let. Pri nekaterih kazalcih se podatki izjemoma nanašajo na populacijo, staro do 19 let.

Bazo tvori trinajst vsebinskih sklopov (kategorij), ki se delijo na dve osnovni področji: na osnovna življenjska področja, ki omogočajo vpogled v kakovost življenja, in na kategorije otrok, ki so v domačih in mednarodnih dokumentih opredeljene kot ranljive. Kategorije so nadalje razdeljene v posamezne spremenljivke, ki osvetljujejo različne vidike posameznega življenjskega področja. Kjer je to možno, zbiramo podatke, ki so osredotočeni na otroka oziroma omogočajo vpogled v subjektivne ocene kakovosti življenja otrok (otrokocentrični kazalniki).

Podatke, ki jih predstavljamo v bazi, zbirajo različne institucije in nam jih enkrat letno na našo prošnjo posredujejo. Pri vsakem kazalniku je zato naveden vir podatka in povezava na spletno stran institucije, ki ga zbira. V bazo so vključeni podatki za zadnje razpoložljivo leto (če gre za longitudinalne raziskave kot je npr. HBSC, pri kateri se podatki zbirajo periodično na vsake štiri leta (2002, 2006, 2010...), so zadnji razpoložljivi podatki tisti, ki so bili pridobljeni v zadnji časovni točki).

Cilj baze je kontinuirano dopolnjevanje in posodabljanje podatkov. Ker pa gre za sekundarne podatke, smo pri zbiranju podatkov omejeni in v precejšnji meri odvisni od tega, s kakšnim naborom podatkov razpolagajo druge institucije, primarne zbiralke podatkov. Zato nekaterih kazalnikov v bazi ni, saj zanje nimamo podatkov (seznam t. i. »praznih kazalnikov«), določeni podatki pa zaradi tega tudi niso bolj podrobno razčlenjeni na področja (npr. po spolu, socio-ekonomskem položaju, etnični pripadnosti, itd.).

Ker želimo, da bi bilo iskanje po bazi čim bolj učinkovito, bomo veseli vaših komentarjev in predlogov za izboljšanje!