Socialna aktivacija

slika eu sa

Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije – spremljanje in ocena izvajanja

V letih 2018 in 2019 Inštitut RS za socialno varstvo kot partnerska organizacija sodeluje z MDDSZ v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine, prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanja zaposljivosti, specifični cilj 9.1.1: Vzpostavitev celostnega sistema socialne aktivacije). Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si) in Republika Slovenija.

Celotna operacija vključuje vzpostavitev in delovanje sistema socialne aktivacije, s koordinatorji za socialno aktivacijo, ki neposredno delajo z uporabniki pred vključitvijo v program(e), ter kratke (3 mesečne), vmesne (6 mesečne) in dolge (11 mesečne) programe socialne aktivacije regijsko razporejene po Sloveniji. Ciljna skupina za socialno aktivacijo so dolgotrajno brezposelne osebe in/ali dolgotrajni prejemniki denarnih socialnih pomoči, ki imajo različne kompleksne socialne problematike in so že dalj časa neaktivni.

Projektne aktivnosti Inštituta RS za socialno varstvo so vezane na spremljanje in oceno uspešnosti izvajanja socialne aktivacije in to tako novo vzpostavljenega sistema kot programov. Pri spremljanju in oceni poteka socialne aktivacije upoštevamo vidike, izkušnje in ocene vseh ključnih deležnikov v projektu: koordinatorjev socialne aktivacije, centrov za socialno delo, Zavoda RS za zaposlovanje oz. uradov za delo, MDDSZ (Direktorata za socialne zadeve, PE za delovanje sistema in PE za izvajanje kohezijske politike), izvajalcev programov (kratkih, dolgih in vmesnih) in uporabnikov. Glavni poudarek spremljanja in ocene uspešnosti izvajanja sistema in programov socialne aktivacije je na ugotavljanju koristi za uporabnike (pridobljene kompetence, izboljšana zaposljivost, izhodi iz programa, perspektiva po zaključku programa, predčasni izhodi, ipd.). Za spremljanje in oceno uspešnosti izvajanja sistema in programov socialne aktivacije uporabljamo kombinacijo različnih kvalitativnih in kvantitativnih metod (intervjuji, fokusne skupine, spletni vprašalniki za posamezne ciljne skupine, analiza administrativnih podatkov, ki se o uporabniku zbirajo ob vključitvi v socialno aktivacijo, analiza individualnih dogovorov in poročil izvajalcev o uporabniku ipd.).