Spremljanje zakonodaje in strateških dokumentov

Nacionalni program socialnega varstva je ključni strateški dokument za razvoj sistema socialnega varstva v opredeljenem obdobju. Slovenija je prvi tovrstni strateški dokument za področje socialnega varstva sprejela za obdobje 2000–2005, naslednjega za obdobje 2006–2011 ter v letu 2013 za obdobje do leta 2020. Ključno vlogo pri spremljanju izvajanja nacionalnih programov in pripravi ocene doseganja zastavljenih ciljev ima IRSSV. V skladu s trenutno veljavnim nacionalnim programom IRSSV pripravi strukturo in usmeritve za pripravo, spremljanje in poročanje o nacionalnih in regijskih izvedbenih načrtih, letno spremlja izvajanje nacionalnega programa, pripravi predlog poročila o izvajanju nacionalnega izvedbenega načrta ter sodeluje pri drugih aktivnostih povezanih z nacionalnim programom socialnega varstva. Poročila s tega področja najdete tukaj.

Glede na potrebe naročnika (MDDSZ) spremljamo tudi izvajanje zakonodaje, ki ureja socialnovarstvene pravice prebivalcev Slovenije. Poročila s tega področja najdete tukaj v vrstici socialno varstveni programi.