Socialni položaj

Priprava poročil na temo socialnega položaja v Sloveniji je redna letna naloga IRSSV po pogodbah z MDDSZ od leta 2014 naprej. Osnovni namen spremljanja socialnega položaja v Sloveniji, njegove dinamike ter položaja različnih ranljivih skupin in populacijskih kategorij, je pripraviti celovit in kompleksen pregled sprememb socialne situacije v Sloveniji v opazovanem obdobju ter vpliva različnih dejavnikov (politik, ukrepov, gibanj) na te spremembe. V ta namen v poročilih analiziramo različne dostopne podatke (statistične, podatke Zavoda RS za zaposlovanje, podatke o prejemnikih in upravičencih denarnih pravic iz javnih sredstev, podatke različnih raziskav in študij), nekatere informacije in podatke pa tudi sami zbiramo, tako kvalitativne kot kvantitativne. Socialni položaj razumemo kot relativni položaj posameznika, družine, skupine ali populacijske kategorije v socialni strukturi družbe glede na razpoložljiv dohodek, različne elemente kvalitete življenja, aktivnostni (zaposlitveni) položaj, življenjski standard in materialno blaginjo.

Letna poročila o socialnem položaju v Sloveniji so strukturirana podobno, vsa vključujejo poglavje o okoliščinah in gibanjih, ki vplivajo na socialni položaj ljudi (makroekonomske razmere, gibanja na trgu dela, demografska gibanja, brezposelnost in ukrepi zaposlovanja, porazdelitev dohodka), analizo podatkov o življenjski ravni prebivalcev Slovenije, analizo podatkov o gibanju in strukturi prejemnikov denarnih prejemkov odvisnih od materialnega položaja posameznika ali družine (denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, otroški dodatek, državna štipendija, subvencija vrtca), ocene in mnenja humanitarnih in nevladnih organizacij o spremembah socialnega položaja njihovih uporabnikov ter fokusno poglavje. Fokusno poglavje je vsako leto določeno v dogovoru z naročnikom in pomeni podrobnejši vpogled v določen segment problematike ali podrobnejši pregled položaja določene skupine ali kategorije.

Poročila so dostopna tukaj.