Socialno-varstveni programi

Spremljanje izvajanja programov socialnega varstva spada med redne letne naloge IRSSV že vrsto let. Vsako leto tako zberemo letna poročila o izvajanju programov, ki jih sofinancira MDDSZ, ter na njihovi podlagi pripravimo v pretežni meri kvantitativno analizo socialnovarstvenih programov, ki so se izvajali v preteklem letu. S tem pridobimo vpogled v razvoj mreže programov socialnega varstva, ki jih finančno podpira MDDSZ, in pluralizacijo te mreže. Ažurno spremljanje programov socialnega varstva je pomembno tudi z vidika preverjanja doseganja ciljev, zastavljenih v ključnih strateških dokumentih na tem področju. Poročila s tega področja najdete tukaj.

Z namenom čim širše javne dostopnosti nekaterih osnovnih podatkov o programih, ki jih sofinancira MDDSZ, smo leta 2010 na našem spletnem mestu prvič objavili osnovne podatke o programih, in sicer v uporabniku prijazni in enostavni obliki. To bazo podatkov posodabljamo vsako leto.

Vsi programi, ki so od Socialne zbornice Slovenije pridobili listino o strokovni verifikaciji in so praviloma večletno sofinancirani s strani MDDSZ, so vključeni v sistem rednega nacionalnega ocenjevanja. Gre za javne socialnovarstvene programe, ki se morajo po dogovoru z MDDSZ vključiti v enotni sistem evalviranja. V ta namen smo razvili evalvacijski model, izobraževalni program, merske instrumente, pripravili računalniško aplikacijo v programskem paketu Open Office za vnos podatkov in napisali priročnik za uporabo aplikacije. Redno potekajo izobraževanja ter tehnična pomoč vključenim v sistem evalviranja ter vključevanje novih programov, ki pridobijo verifikacijo Socialne zbornice Slovenije.

V letu 2013 smo pričeli z drugim krogom evalvacij. Več o tem si lahko preberete tukaj.