Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2022) Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2021) Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2020) Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve (2017) Analiza posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo (2013) Raziskava o pravicah invalidov (2011) Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami (2011) Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (2009) Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci (2020) Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi (2010) Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva (2010) Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade (2016) Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin (2011) Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Nacionalnega programa aktivnosti Evropskega leta boja proti revščini in socialni izključenosti (2010) Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki – Materialni in nematerialni obraz revščine (2009) Revščina in socialna izključenost med družinami z otroki – Materialni in nematerialni obraz revščine (2015) Spremljanje in ocena poteka vzpostavitve sistema socialne aktivacije – prvo vmesno poročilo (2018) Uporabniki o socialni aktivaciji: pogledi in izkušnje – tretje vmesno poročilo (2019) Socialni položaj v Sloveniji 2020–2021 Socialni položaj v Sloveniji 2019–2020 Socialni položaj v Sloveniji 2018–2019 Socialni položaj v Sloveniji 2017–2018 Socialni položaj v Sloveniji 2016–2017 Socialni položaj v Sloveniji 2015–2016 Socialni položaj v Sloveniji 2014–2015 Socialni položaj v Sloveniji 2013–2014 Programi socialne aktivacije – izkušnje izvajalskih organizacij in značilnosti uporabnikov – drugo vmesno poročilo (2019) Izkušnje in pogledi koordinatork, kontaktnih oseb na CSD in UD ter izvajalcev programov na socialno aktivacijo po zaključenih programih prvih štirih javnih razpisov – četrto vmesno poročilo (2020) Izvajanje socialne aktivacije v obdobju od začetka leta 2017 do konca leta 2019: ugotovitve in priporočila (2019) Raziskava o vplivih veljavnih ukrepov družinske politike na odločanje za otroke (2010)
Skip to content