Raziskava o potrebah družin po različnih oblikah storitev (2010) Otroci s hudimi motnjami vedenja (2011) Priprava strokovnih podlag za novo Resolucijo o družinski politiki (2012) Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – priloga (2013) Ocena učinkov nove socialne zakonodaje – končno poročilo (2013) Dodatna analiza ocene učinkov izvajanja nove socialne zakonodaje: otroški dodatek (2013) Ureditev preživnin v mednarodni perspektivi: primerjalna analiza modelov preživnin v različnih sistemih blaginje (2015) Primerjalna analiza dobrih praks za dvig rodnosti v mednarodni perspektivi (2017) Medgeneracijska solidarnost v skupnosti: analiza stanja in priprava predlogov (2012) Spremljanje in ocenjevanje izvajanja Evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami (2012) Zaključno poročilo o izvajanju in doseganju ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2019-2020 Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2018-2019 Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2017-2018 Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020: Poročilo o uresničevanju ciljev v obdobju 2016-2017 Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (2016) Spremljanje uresničevanja in doseganja ciljev Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020 (2015) Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010 Spremljanje učinkov izvajanja Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2006 – 2010 (2009) Priprava izhodišč za spremljanje podatkov VDC (2015)