Oblikovanje strokovnih podlag za ureditev različnih statusov invalidov (2021) Institut zagovornika za odrasle osebe (2010) Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov – uporabniška perspektiva (2008) Analiza socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (2007) Raziskava indeks civilne družbe – Vpliv civilne družbe na mladinske politike (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Odnos med organizacijami civilne družbe in državo (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Obseg, struktura in vloga/funkcija slovenskih civilno-družbenih organizacij (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Končno poročilo (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Akcijski načrt (2010) Strokovne smernice za delo na področju posvojitev (2019) Civicus civil society Slovenia index – Policy action brief draft (2010) Civicus civil society Slovenia index – Draft report (2010) Podlage za pripravo in zagon programov socialne aktivacije (2015) Integrated delivery of social services aiming at the activation of minimum income recipients in the labour market – Country study Slovenia (2017) Spremljanje uvajanja inovacij na področju otroka in družine (2007) Inštrumenti za izvedbo evalvacije programov v podporo družini (2008) Kazalci za spremljanje napredka pri sprejemanju ukrepov za uresničevanje konvencije o otrokovih pravicah (2009) Razvoj družinskih centrov (2011) Življenjski poteki oseb, prikrajšanih za normalno družinsko življenje (2012) Strokovne podlage za nadgradnjo instituta skrbništva (2013) Prisilne poroke romskih deklic (2014) Aktivno državljanstvo mladostnikov (2016) Položaj otrok v Sloveniji danes: situacijska analiza (2017, knjiga) Otroško delo v Sloveniji (2017) Implementacija orodja Sveta Evrope za oceno participacije otrok (2020) Indeks blaginje otrok – IBO (2018, publikacija) Regijski indeks blaginje otrok – RIBO (2019) Vsakdanje življenje otrok v času epidemije novega koronavirusa (2020) Pregled izvajanja socialne oskrbe na domu po evropskih državah s poudarkom na ocenjevanju potreb uporabnikov (2014) Analiza kadra v dolgotrajni oskrbi (2016)
Skip to content