Načrtovanje in izvajanje evalvacij (2019, publikacija) Spremljanje in ocena izvajanja pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov (2022) Evalvacija programa Spodbujanje neaktivnih oseb, ki so dalj časa oddaljene od trga dela, za njihovo vrnitev oziroma ponovni vstop na trg dela s poglobljeno individualno in skupinsko obravnavo (2014) Evalvacija projekta “Zagovornik – glas otroka” (2017) Evalvacija projekta, preoblikovanje obstoječih mrež ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše (2022) Evalvacija pilotnih projektov s področja dolgotrajne oskrbe (2020) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Poročilo o zunanji evalvaciji specializiranih terapevtskih programov psihosocialne pomoči otrokom, odraslim ali družinam, namenjenim razreševanju medsebojnih osebnostnih problemov (2011) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Poročilo o zunanji evalvaciji programov sprejemališč in zavetišč za brezdomce ter programov sprejemališč in zavetišč za brezdomne uživalce nedovoljenih drog (2011) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo zavetišča za brezdomne uživalce drog (2016) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo za skupino visokopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016) Zunanje evalvacije javnih socialnovarstvenih programov: Evalvacijsko poročilo za skupino nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016) Zbirnik končnih evalvacijskih poročil visokopražnih programov (2016) Zbirnik končnih evalvacijskih poročil nizkopražnih programov namenjenih uporabnikom prepovedanih drog (2016)
Skip to content