Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2022 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2021 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2018 Načrtovanje in izvajanje evalvacij (2019, publikacija) Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2022) Spremljanje in ocena izvajanja pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov (2022) Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2021) Oblikovanje strokovnih podlag za ureditev različnih statusov invalidov (2021) Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2020) Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve (2017) Analiza posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo (2013) Raziskava o pravicah invalidov (2011) Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami (2011) Institut zagovornika za odrasle osebe (2010) Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (2009) Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov – uporabniška perspektiva (2008) Analiza socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (2007) Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci (2020) Raziskava indeks civilne družbe – Vpliv civilne družbe na mladinske politike (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Odnos med organizacijami civilne družbe in državo (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Obseg, struktura in vloga/funkcija slovenskih civilno-družbenih organizacij (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Končno poročilo (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Akcijski načrt (2010) Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi (2010) Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva (2010) Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade (2016) Strokovne smernice za delo na področju posvojitev (2019) Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin (2011) Ocena obsega odkritega in skritega brezdomstva v Sloveniji (2010) Civicus civil society Slovenia index – Policy action brief draft (2010)