Socialni položaj v Sloveniji 2022-2023 Izdelava novega regijskega indeksa dobrobiti otrok RIBO_končno poročilo Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2022 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2021 Spremljanje izvajanja programov v podporo družini: končno poročilo o izvajanju programov v letu 2018 Načrtovanje in izvajanje evalvacij (2019, publikacija) Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2022) Spremljanje in ocena izvajanja pilotnega projekta Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov (2022) Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2021) Oblikovanje strokovnih podlag za ureditev različnih statusov invalidov (2021) Podatki o finančnih sredstvih, ki jih ministrstva in lokalne skupnosti namenjajo za izvajanje invalidske politike (2020) Izhodišča za spremljanje vključenosti oseb s statusom po ZDVDTP v različne oblike oskrbe oziroma storitve (2017) Analiza posebnih socialnih programov za vključevanje invalidov v družbo (2013) Raziskava o pravicah invalidov (2011) Strokovne podlage za pripravo standardov in normativov za področje varstveno delovnih centrov in institucionalnega varstva odraslih oseb s posebnimi potrebami (2011) Institut zagovornika za odrasle osebe (2010) Pregled ureditve družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb v državah EU ter analiza stanja v RS za potrebe prenove Zakona o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (2009) Dostopnost grajenega in komunikacijskega okolja kot predpogoj za socialno vključevanje invalidov – uporabniška perspektiva (2008) Analiza socialno ekonomskega položaja invalidov za pripravo Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (2007) Evalvacija uvajanja Zakona o osebni asistenci (2020) Raziskava indeks civilne družbe – Vpliv civilne družbe na mladinske politike (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Odnos med organizacijami civilne družbe in državo (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Obseg, struktura in vloga/funkcija slovenskih civilno-družbenih organizacij (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Končno poročilo (2010) Raziskava indeks civilne družbe – Akcijski načrt (2010) Ureditev skrbništva v mednarodni perspektivi (2010) Postopki, organizacija in standardi na področju rejništva (2010) Analiza delovanja KCM: Priprava predlogov za prenovo organizacije Kriznih centrov za mlade (2016) Strokovne smernice za delo na področju posvojitev (2019) Revščina in socialna izključenost enostarševskih družin (2011)