KONČNO POROČILO O SPREMLJANJU IN OCENI IZVAJANJA PROJEKTA SOCIALNE AKTIVACIJE

Poročilo, ki ga objavljamo, predstavlja končno poročilo dve leti trajajočega spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije. IRSSV je nalogo izvajal po pogodbi z MDDSZ v okviru operacije Razvoj in vzpostavitev celovitega modela socialne aktivacije, sofinancirane iz sredstev Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada (Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020).

Spremljanje in ocena izvajanja socialne aktivacije je potekalo v letih 2018 in 2019, poročilo pa se časovno nanaša na obdobje prvih dveh in pol let izvajanja socialne aktivacije, tj. od začetka leta 2017 do jeseni 2019. V tem obdobju so bili izvedeni vsi programi socialne aktivacije po prvih štirih javnih razpisih za izvajalske organizacije (dolgi programi, kratki tipa A in tipa C ter vmesni programi). Jeseni 2019 so se začeli izvajati programi po 5. javnem razpisu za izvajalske organizacije, vendar ti v končnem poročilu niso več zajeti.

Končno poročilo spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije ne predstavlja evalvacije projekta (operacije), ampak se osredotoča na različne vidike vzpostavitve in delovanja sistema socialne aktivacije in programov socialne aktivacije in poglede ter na izkušnje in pridobitve uporabnikov (vključenih oseb). Različne vidike vzpostavitve in izvajanja sistema (procesov) in programov socialne aktivacije smo opazovali predvsem z vidika učinkov na uporabnike, tako v smislu neposrednih učinkov (pridobitve za uporabnike) kot posrednih (npr. spremembe in pridobitve, ki jih socialna aktivacija prinaša v sistem obravnave uporabnikov na CSD in UD).

Poročilo z naslovom Izvajanje socialne aktivacije v obdobju od začetka leta 2017 do jeseni 2019: ugotovitve in priporočila prinaša sintezo ugotovitev celotnega projekta spremljanja in ocene izvajanja socialne aktivacije ter strokovni razmislek ob teh ugotovitvah, vključno s priporočili za izvajanje operacije v naprej. V njem strukturirano osvetljujemo in izpostavljamo ugotovitve glede različnih pomembnih tem in vprašanj, vezanih na izvajanje socialne aktivacije v letih 2017 – 2019, pri tem pa upoštevamo tudi poglede in ocene različnih deležnikov socialne aktivacije. Poročilo sestavlja šest poglavij, vsebinsko centralna pa so tri. Tretje poglavje je namenjeno vsebinskemu kontekstu in opisu ter podatkom o izvajanju socialne aktivacije v opazovanem obdobju. Obširno četrto poglavje je namenjeno ugotovitvam in poudarkom po ključnih temah, razdeljeno pa je na ugotovitve in poudarke vezane na (i) sistem socialne aktivacije in sodelovanje deležnikov, (ii) uporabnike socialne aktivacije in (iii) programe in izvajalske organizacije. Peto poglavje vsebuje zaključke in priporočila.

Poročilo objavljamo tukaj.