Leto Nizko Srednje Visoko
2002 20,5 48,1 31,4
2006 11,0 44,0 45,0
2010 19,3 51,6 29,1
2014 8,3 29,0 62,8
-
Vzorec: anketni
Vir podatkov: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ-HBSC)
Mednarodni vir podatkov: HBSC
Opomba h kazalniku: Zaradi različnih mejnih vrednosti med posameznimi skupinami, primerjava med letoma 2006 in 2010 ni možna.
Opis kazalnika: Lestvica Family Affluence Scale (FAS) meri družinsko bogastvo (premožnost) oz. socialno-ekonomsko prikrajšanost družine. Rezultat na lestvici FAS je skupni rezultat, ki je bil izračunan na podlagi štirih spremenljivk: število avtomobilov v družini, lastna otrokova soba, pogostost počitnikovanja in število računalnikov v družini (HBSC).