Leto Dom Šola
2001 3,4 3,1
2003 3,3 3,1
2006 3,4 3,2
-
Vzorec: anketni
Mednarodni vir podatkov: CRISP
Opomba h kazalniku: Odgovori na lestvici od 1 do 4, kjer 1 pomeni "nikoli", 2 "redko", 3 "pogosto", 4 "vedno".