KATEGORIJE

SPREMENLJIVKE

DEMOGRAFIJA

 
1. Prebivalstvo
2. Struktura družin
3. Struktura gospodinjstev
4. Rodnost
5. Smrtnost
6. Splavnost
 

SOCIOEKONOMSKA VARNOST

 
1. Distribucija dohodka gospodinjstev z otroki
2. Dohodkovni viri gospodinjstev z otroki
3. Lestvica družinskega izobilja
4. Neenakost porazdelitve dohodka
5. Prejemniki transferjev za otroke
6. Absolutna revščina
7. Relativna revščina
8. Subjektivno doživljanje revščine
 

IZOBRAŽEVANJE

 
1. Sredstva za izobraževanje
2. Predšolska vzgoja
3. Osnovnošolsko izobraževanje
4. Srednješolsko izobraževanje
5. Počutje v šoli
 

ZDRAVJE

 
1. Telesna teža
2. Fizična aktivnost
3. Prehrambne navade
4. Samomorilnost
5. Bolnišnično zdravljenje
6. Preskrbljenost z zdravstvenim osebjem
7. Subjektivna ocena zdravja
8. Otroci in alkohol
9. Otroci in nedovoljene droge
10. Otroci in tobak
 

STANOVANJE IN OKOLJE

 
1. Primernost stanovanja
2. Stanovanjske razmere
3. Stanovanjski status
4. Okolje
 

PLAČANO DELO OTROK

 
1. Delo otrok
2. Zaposleni mladi
3. Delo prek študentskega servisa
4. Brezposelni mladi
 

PROSTI ČAS IN PARTICIPACIJA

 
1. Aktivnosti otrok v prostem času
2. Druženje
3. Participacija doma in v šoli
4. Subjektivna ocena vpliva na vsakdanje življenje
 

OTROCI, PRIPADNIKI ROMSKE SKUPNOSTI

 
1. Podatki o populaciji romskih otrok
2. Vključenost v izobraževalni/šolski sistem
 

OTROCI, PRIKRAJŠANI ZA NORMALNO DRUŽINSKO ŽIVLJENJE

 
1. Skrbništvo
2. Posvojitve
3. Preživnine
4. Rejništvo
 

OTROCI S POSEBNIMI POTREBAMI

 
1. Zavodi in domovi za otroke s posebnimi potrebami
2. Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami
3. Denarna sredstva za nego in varstvo otroka
4. Subjektivno doživljanje ovir v socialnih sredinah
 

OTROCI BREZ SPREMSTVA

 
1. Otroci, ki so pridobili status mednarodne zaščite
2. Otroci, ki so pridobili status begunca z družinami
 

OTROCI, KI DOŽIVLJAJO NASILJE

 
1. Nujne namestitve
2. Ukrepi zoper storilce
3. Kazniva dejanja, pri katerih je vsaj ena od žrtev otrok ali mladoletna oseba
4. Vrste poškodb pri otrocih, žrtvah kaznivih dejanj
5. Starostna struktura otrok in mladostnikov, žrtev kaznivih dejanj
6. Družinsko nasilje
7. Otroci, žrtve kaznivih dejanj po posameznih poglavjih KZ-01
8. Otroci, žrtve kaznivih dejanj v šoli oziroma neposredni okolici šole
9. Subjektivno doživljanje nasilja
 

ODKLONSKO VEDENJE

 
1. Medvrstniško nasilje
2. Mladoletne osebe, osumljene sodelovanja v kaznivih dejanjih
3. Obravnavana kazniva dejanja, pri katerih je bila osumljena vsaj ena oseba mladoletna
4. Ukrepi centrov za socialno delo v primerih mladoletniškega prestopništva
5. Ukrepi države/tožilstva in sodišč v primerih mladoletniškega prestopništva