SPREMLJANJE PROGRAMOV OSEBNE ASISTENCE – ANALIZA IZVAJANJA PROGRAMOV V LETU 2017

Objavljamo rezultate rednega letnega monitoringa izvajanja programov osebne asistence. Tokratno poročilo se nanaša na stanje v letu 2017. Namen vsakoletnega monitoringa programov osebne asistence je dvojen: zagotovitev kontinuiranega pregleda izvajanja osebne asistence v Republiki Sloveniji in priprava celovitih letnih statistik o uporabnikih, izvajalskih organizacijah, kadrih in izvajanju storitev osebne asistence na podlagi nacionalnih in mednarodnih potreb in zahtev. Analiza predstavlja pomemben vir informacij za strokovno javnost, raziskovalce in odločevalce. Je edini vir podatkov, ki prikazuje stanje na področju izvajanja osebne asistence na celotnem območju Slovenije oz. na nacionalni ravni in zajema informacije o programih, ki so bili kot osebna asistenca financirani iz različnih razpisov. Pri tem smo do sedaj posebno pozornost namenili tudi podatkom, ki predstavljajo osnovo za možne projekcije obsega in značilnosti uporabnikov osebne asistence glede na Zakon o osebni asistenci, ki se je začel izvajati v letošnjem letu.

UP splet